Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Tirsdag 21.12.2010 klokken 14.30 - 17.10, Hotel Continental

 

Tilstede: Finn Wisløff, Sigbjørn Fossum, Ragnhild Emblem, Stig Frøland, Tor Berge, Frøydis Langmark, Vigdis Bjerkeli, Benny Persson, Bjørn Hol, Mette G. Langballe, Anita Robøle

 

Forfall uten vararepresentasjon: Daniel Barth

Andre tilstedeværende: Halvor Fahle som gikk etter behandlingen av sak 66/10

 

Sak 62/10        Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent

 

Sak 63/10        Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.

 

Sak 64/10        Protokoll fra forrige fakultetsstyremøte

Det ble korrigert en feil i vedtaket i sak 58/10, riktig tekst skal være:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og ber rektor oppnevne Tor Berge og Tove Strand som eksterne representanter til fakultetsstyret for perioden 1.1.2011 - 31.12.2014.

Med denne korrigeringen ble protokollen godkjent.

Det var ingen merknader til referatet.

Referatet var ikke klart til møtet.

 

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT

Sak 65/10    a.    Doktorgradsprøve - oppnevning av bedømmelseskomité

Det ble kommentert at at det hadde falt ut navn på medlemmer av bedømmelseskomiteen i oversikten.

  • Korrigert oversikt over oppnevnet bedømmelseskomiteer

 

                    b.    Doktorgrader - godkjenning av enstemmig innstilling

Det var ingen kommentarer til godkjenning av enstemmig innstilling 

 

VEDTAKSSAKER

Sak 66/10        Regnskap november 2010

2010/6677

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak

Fakultetstyret tar regnskapet til etterretning

 

 

 

Sak 67/10         Årsplan

2010/8834

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til årsplan 20112013 med de endringer som fremkom i møtet.

 

 

 

Sak 68/10         Reviderte Utfyllende regler for Forskriften for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.

2008/16393

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til de reviderte utfyllende reglene for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet, med de endringer som fremkom i møtet.

 

 

Sak 69/10         Normer for arbeidstid for vitenskapelige ansatte

2010/15351

 Saken ble utsatt. 

 

 

Sak 70/10         Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedringskunnskap (KLoK) som fag i medisinstudiet

2010/1672

 Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og innfører KLoK som et permanent fag i profesjonsstudiet i medisin.

KLoK-fagets totale mengde undervisnings- og eksamensarbeid, samt finansiering av Student Best-undervisningen, vil bli lagt inn i budsjettfordelingsmodellen fra 2012.

Fakultetsstyret ber om at de ansvarlige for KLoK utarbeider en mer konkret studieplan med økonomiske konsekvenser.

 

Sak 71/10         Honorering av studenter i valgte verv

2010/15353

 Fakultetsstyret fattet følgende vedtak mot én stemme:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag for honorering av studenter i valgte verv med følgende:

Fakultetsnivå:

Fakultetsstyret: 6 timer pr møte

Tilsettingsutvalget: 2 timer ved møte, 1 time uten møte

Timeangivelsen inkluderer forberedelsestid til møtene. Studentene honoreres i lønnstrinn 30.

 

Deretter ble det fremmet forslag om at studentene også bør lønnes for deltagelse i LAMU, dette ble vedtatt mot stemmene til Finn Wisløff og Sigbjørn Fossum.

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak mot to stemmer:

Fakultetet honorerer studentene for deltagelse i LAMU: to timer ved møte, 1 time uten møte.

 

 

ORIENTERINGSSAKER

Sak 72/10         Prosjekt internt handlingsrom

Publisert 6. jan. 2011 15:11 - Sist endret 6. jan. 2014 10:03