Innkalling til møte i fakultetsstyret

Sak 62/10        Godkjenning av innkalling

Sak 63/10        Godkjenning av dagsorden

Sak 64/10        Protokoll fra forrige fakultetsstyremøte

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT

Sak 65/10    a.    Doktorgradsprøve - oppnevning av bedømmelseskomité

                    b.    Doktorgrader - godkjenning av enstemmig innstilling

 

VEDTAKSSAKER

Sak 66/10        Regnskap november 2010

2010/6677

 Forslag til vedtak

Fakultetstyret tar regnskapet til etterretning

 

 

 

Sak 67/10         Årsplan

2010/8834

Forslag til vedtak:

Fakultetesstyret slutter seg til årsplan 20112013 med de endringer som fremkom i møtet.

 

 

 

Sak 68/10         Reviderte Utfyllende regler for Forskriften for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.

2008/16393

 Forslag til vedtak

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til de reviderte utfyllende reglene for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.

 

 

Sak 69/10         Normer for arbeidstid for vitenskapelige ansatte

2010/15351

 Forslag til vedtak

Tidligere vedtak om normer for arbeidstid oppheves. Retningslinjer for normal fordeling av arbeidsoppgaver innenfor arbeidstiden for kombinerte undervisnings- og forskerstillinger ved UiO, slik det er beskrevet i Reglementshåndbok for Universitetet i Oslo, benyttes for fastsettelse av arbeidstidsfordelingen.

 

 

 

Sak 70/10         Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedringskunnskap (KLoK) som fag i medisinstudiet

2010/1672

 Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og innfører KLoK som et permanent fag i profesjonsstudiet i medisin.

KLoK-fagets totale mengde undervisnings- og eksamensarbeid, samt finansiering av Student Best-undervisningen, vil bli lagt inn i budsjettfordelingsmodellen fra 2012.

 

 

Sak 71/10         Honorering av studenter i valgte verv

2010/15353

 Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag for honorering av studenter i valgte verv med følgende:

Fakultetsnivå:

Fakultetsstyret: 4 timer pr møte

Tilsettingsutvalget: 2 timer ved møte, 1 time uten møte

Timeangivelsen inkluderer forberedelsestid til møtene. Studentene honoreres i lønnstrinn 30.

 

ORIENTERINGSSAKER

Sak 72/10         Prosjekt internt handlingsrom

 

 

Publisert 25. nov. 2010 09:51 - Sist endret 6. jan. 2014 10:04