Møte i fakultetsstyret

tirsdag 22. februar 2011, klokken 14.30

Møterom Hippokrates - Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårdsvei 3

Sak 01/11 Godkjenning av innkalling

Sak 02/11 Godkjenning av dagsorden

Sak 03/11 Protokoll fra forrige fakultetsstyremøte

Vedtak på Dekani fullmakt

Sak 04/11 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

Sak 05/11 Regnskap 2010

2010/6677

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2010 til etterretning.

 

Sak 06/11 Ledelsesstruktur og administrasjonsreglement ved Institutt for helse og samfunn (Helsam)

2011/2307

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til administrasjonsreglement ved Institutt for helse og samfunn.

 

Sak 07/11  Opprettelse av mastergradsutdanning i avansert geriatrisk sykepleie rettet mot kommunehelsetjenesten og samhandlingsreformen

2011/754

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultet foreslår å opprette et masterprogram på 120 studiepoeng i avansert geriatrisk sykepleie. Studiet blir internt finansiert gjennom tilførsel av i alt 30 studieplasser i finanskategori D, 15 i 2011 og 15 i 2012

Fakultetsstyret godkjenner forslag til finansiering og budsjett, slik det framgår av vedlegg til fakultetsnotat.

Fakultetsstyret godkjenner forslag til programplan

Sak 08/11   Økt opptak til ernæringsstudiet

2011/2463

Forslag til vedtak:

Opptaket til ernæringsstudiet (femårig master i klinisk ernæring) økes fra 20 til 35 studenter årlig. Ernæringsstudiet skal ha studiestart en gang i året, i vårsemesteret.

Studieplassøkningen innarbeides i fakultetets budsjettfordelingsmodell fra og med 2012.

Sak 09/11   Oppnevning av eksterne vararepresentanter til fakultetsstyret

2010/5555

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og ber Universitesstyret oppnevne Camilla Stoltenberg og Anna Stavdal som vararepresentanter for de eksterne representantene i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, for perioden 1.1.2011 - 31.12.2014.

Orienteringssaker

Sak 10/11 Orientering fra aktuelle saker

Sak 11/11 Eventuelt

 

Publisert 18. feb. 2011 17:00 - Sist endret 30. okt. 2018 13:30