Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Tirsdag 22. februar 2011 klokken 14.30 - 16.30, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Tilstede: Frode Vartdal, Hilde I. Nebb, Vibeke Sundvold,  Nina Vøllestad, Tove Strand, Tor Berge, Kjetil Svangtun, Benny Persson, Daniel Barth

Tilstede ledelse og styresekretær: Bjørn Hol, Kristin M. Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Anita Robøle

Andre tilstedeværende: Halvor Fahle, Linda Hildegard Bergersen, Maja Puchades, Anne Kveim Lie

 

Sak 01/11   Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent

Sak 02/11   Godkjenning av dagsorden

Det ble etterspurt en sak om styringsmodell for fakultetsstyret. Dette kommer senere. Utover dette var det ingen merknader til dagsorden.

Dagsorden ble godkjent.

Sak 03/11   Protokoll fra forrige fakultetsstyremøte

Det var ingen merknader til protokollen.

 

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT

Sak 04/11   Doktorgradsprøver

a.    Oppnevning av komité

b.    Godkjenning av enstemmig innstilling

Det var ingen kommentarer til saken.

 

VEDTAKSSAKER

Sak 05/11   Regnskap 2010

2010/6677

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2010 til etterretning.

Styret ber fakultetsledelsen anmode om at UiO endrer rutinene for regnskapsføring av eksterne midler.

 

Sak 06/11   Ledelsesstruktur og administrasjonsreglement ved Institutt for helse og samfunn (Helsam)

2011/2307

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til administrasjonsreglement ved Institutt for helse og samfunn.

Styret ber om tilbakemelding om og erfaringene med denne nye organiseringen, med særlig vekt på intern struktur

 

Sak 07/11   Opprettelse av mastergradsutdanning i avansert geriatrisk sykepleie rettet mot kommunehelsetjenesten og samhandlingsreformen

2011/754

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Det medisinske fakultet foreslår å opprette et masterprogram på 120 studiepoeng i avansert geriatrisk sykepleie. Studiet blir internt finansiert gjennom tilførsel av i alt 30 studieplasser i finanskategori D, 15 i 2011 og 15 i 2012

Fakultetsstyret godkjenner forslag til finansiering og budsjett, slik det framgår av vedlegg til fakultetsnotat.

Fakultetsstyret godkjenner forslag til programplan

 

Sak 08/11   Økt opptak til ernæringsstudiet

2011/2463

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Opptaket til ernæringsstudiet (femårig master i klinisk ernæring) økes fra 20 til 35 studenter årlig. Ernæringsstudiet skal ha studiestart en gang i året, i vårsemesteret.

Studieplassøkningen innarbeides i fakultetets budsjettfordelingsmodell fra og med 2012.

 

 

Sak 09/11   Oppnevning av eksterne vararepresentanter til fakultetsstyret

2010/5555

Fakultetsstyret fattet føgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og ber Universitesstyret oppnevne Camilla Stoltenberg og Anna Stavdal som vararepresentanter for de eksterne representantene i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, for perioden 1.1.2011 - 31.12.2014.

 

ORIENTERINGSSAKER

Sak 10/11   Orientering fra aktuelle saker

Dekanus ga en kort orientering om aktuelle saker

Sak 11/11   Eventuelt

Det ble ikke meldt inn ekstra saker

Publisert 3. mars 2011 14:50 - Sist endret 16. sep. 2011 09:39