Protokoll fra fakultetsstyremøtet

Tirsdag 12. april 2011, klokken 14.30 - 16.40, møterom Hippokrates, Sogn Arena

TILSTEDE

Styret: Frode Vartdal, Vibeke Sundvold, Tove Strand, Tor Berge, Kjetil Svangtun, Benny Persson,

Ledelse og styresekretær: Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Anita Robøle

Andre: Mette G. Langballe, Halvor Fahle

Frafall uten vararepresentasjon:  Hilde I. Nebb, Nina Vøllestad, Daniel Barth

 

12/11 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

 

13/11 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.

 

14/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.2.2011

 

 

Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent.

 

Vedtak på Dekani fullmakt

15/11 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komité

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Det var ingen merknader til saken.

 

Vedtakssaker

16/11 Regnskap

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

Fakultetsstyret ber om at det spesifiseres hva eventuelle avvik beror på.

 

Orienteringssaker

17/11

a) Årshjul

Det ble gitt en orientering om fakultetets årshjul. I den påfølgende diskusjonen ble det etterspurt en avklaring av styrets rolle og handlingsrom. Dette vil bli tatt opp i et styreseminar til høsten, hvor også instituttlederne vil bli invitert til å delta. Det ble også foreslått at hver av instituttlederne inviteres til styremøtene for å informere om sitt institutt.

Det ble også etterspurt et tilsvarende årshjul på medarbeiderundersøkelser, med fokus på miljø, sykdom og fravær. Videre ble det foreslått at styret får fraværsdata f eks kvartalsvis, for å se trender og retninger.

 

b) Samordning OUS-UiO

Det ble orientert om saken.

 

c) Planlegging av flytting av undervisning og forskning fra Aker sykehus

Det ble orientert om saken.

 

d) Program til Nasjonalt Dekanmøte

Det ble orientert om saken

 

18/11 Dekanus orienterer om aktuelle saker

Dekanus ga en kort orientering om følgende saker:

  • Ny UiO-web
  • Kunnskapsdepartementets utdanningspris tildelt masterprogrammet i helsefagvitenskap
  • CHARM
  • Fakultetets Scientific advisory board (SAB)
  • SFF-søknader - her ba styret om at nåværende sentre kommer og presenterer seg for styret
  • Jebsen-søknader
  • Internasjonalisering
  • Internt handlingsrom - IHR

 

19/11  Eventuelt

Det ble meldt inn tre saker:

1. Innhold i studiene, tverrfaglighet og samarbeidete med de rundt seg, her ble Studbest nevnt som eksempel. Saken ble forøvrig tatt opp under sak 17/11 c.

2. Styreseminar. Saken ble tatt  under sak 17/11 a.

2. Helse-Sør-Øst skal vedta en budsjettfordelingsmodell som kan ramme fakultetet. Kort orientering.

Publisert 16. juni 2011 11:24 - Sist endret 18. aug. 2011 09:56