Protokoll fra fakultetstyremøtet 28. juni

klokken 14.30 - 17.00, møterom Hippokrates i Sogn Arena.

TILSTEDE

Styret: Frode Vartdal, Vibeke Sundvold Gjerstad, Nina Vøllestad, Tor Berge, Tove Strand, Kjetil Svangtun, Ole Christian Normann

Ledelse og styresekretær: Bjørn Hol, Kristin M. Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Anita Robøle

Andre: Mette G. Langballe, Halvor Fahle

Forfall uten vararepresentasjon: Hilde I. Nebb, Marit Vindal Forslund

 

 

19/11   Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

 

20/11   Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.

 

21/11   Godkjenning av protokoll fra møtet 12. april 2011

Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent.

 

PRESENTASJONER

22/11   Sentre for fremragende forskning

a. Centre for Immune Regulation, ved professor Ludvig Sollid

b. Centre for Cancer Biomedicine, ved professor Harald Stenmark

Ludvig Sollid orienterte om CIR og forskningen der. Harald Stenmark presenterer CCB i et senere møte.

 

VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT

23/11   Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

 

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Det var ingen merknader til saken.

 

VEDTAKSSAKER

24/11   Regnskap 1. tertial 2011

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

 

DISKUSJONSSAKER

25/11   Strategisk plan 2010-2020 - Årsplan 2012-2014 - Budsjettfordeling 2012

Saken ble presentert med en påfølgende kort diskusjon. Den vil bli grundigere diskutert i styresminaret 20. september. Budsjettet skal vedtas i ekstraordinært styremøte 4. oktober.

 

ORIENTERINGSSAKER

26/11   Orientering om aktuelle saker

Dekanus orienterte om følgende saker:

  • Møte om opprettelse av vitenskapelige toppstillinger  ved helseforetak i Helse Sør-Øst utenfor universitetssykehusene.
  • Ny UiO-web ble lansert 1. juni 2011
  • Det nasjonale fakultetsmøtet (dekanmøtet) 6. og 7. juni.
  • 13 søknader om SFF og 7 søknader om Jebsen-senter ble sendt videre første uke i juni
  • Rapporten vedr flytting av undervisning og forskning fra Aker sykehus er ferdig
  • Første fase av IHR (internt handlingsrom) ferdig
  • e-læringsarbeidet
Publisert 27. sep. 2011 16:39 - Sist endret 30. nov. 2011 11:39