Protokoll fra fakultetsstyremøte, tirsdag 4. oktober 2011

klokken 14.30 - 16.30 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

TILSTEDE

Styret: Frode Vartdal, Nina Vøllestad, Tove Strand, Tor Berge, Rita Iren Olsen (til 17:10), Vibeke Sundvoll Gjerstad (til 16:45), Ole-Christian Normann (til 16:30), Marit Vindal Forslund (til 17:08)

Ledelse og styresekretær: Bjørn Hol, Hilde Nebb, Unn-Hilde Grasmo-Wendler (referent)

 

27/11   Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent

 

28/11   Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.

 

29/11   Godkjenning av protokoll fra møtet 28. juni 2011

Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent.

 

PRESENTASJONER

30/11   Sentre for fremragende forskning

Centre for Cancer Biomedicine, ved professor Harald Stenmark og professor Ragnhild Lothe

Harald Stenmark og Ragnhild Lothe presenterte CCB og forskningen der.

 

VEDTAKSSAKER

31/11   Regnskap 2. tertial 2011

2011/9934, 2011/11554

Saken ble utsatt til fakultetsstyremøtet 20.12.11

 

32/11   Budsjettfordeling 2012

2011/7979

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte fordeling av post 50 for 2012 med de kommentarer som fremkom på møtet
 

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om at fordeling av vitenskapelig utstyr klasse II 2011-2013 øremerkes tilbygget i Domus Medica
 

Fakultetsstyret ber Institutt for klinisk medisin legge frem plan for bruk av ”universitetsklinikktilskuddet” og rapportere på bruken.
 

Fakultetsstyret ber om en detaljering av planene for etablering av Grant Office, samt et forventet resultat av satsingen

 

ORIENTERINGSSAKER

33/11   Orientering om aktuelle saker

Publisert 12. des. 2011 22:12 - Sist endret 3. jan. 2012 13:00