Fakultetsstyremøte, tirsdag 4. oktober 2011

klokken 14.30 - 16.30 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

27/11   Godkjenning av innkalling

28/11   Godkjenning av dagsorden

29/11   Godkjenning av protokoll fra møtet 28. juni 2011

 

PRESENTASJONER

30/11   Sentre for fremragende forskning

Centre for Cancer Biomedicine, ved professor Harald Stenmark og professor Ragnhild Lothe

 

VEDTAKSSAKER

31/11   Regnskap 2. tertial 2011

2011/9934, 2011/11554)

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

 

32/11   Budsjettfordeling 2012

2011/7979

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte fordeling av post 50 for 2012.

Dekan får fullmakt til viderefordeling av de strategiske satsingene.

 

ORIENTERINGSSAKER

33/11   Orientering om aktuelle saker

Publisert 27. sep. 2011 16:50 - Sist endret 28. sep. 2011 14:31