Protokoll fra fakultetsstyremøte, tirsdag 20. desember 2011

klokken 15.00 - 17.00 på Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  

TILSTEDE

Styret: Rita Iren Olsen, Tor Berge, Tove Strand, Marit Forslund, Vibeke Sundsvold Gjerstad, Nina Vøllestad,

Ledelse og styresekretær: Frode Vartdal, Hilde Nebb, Kristin Heggen, Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Åse Sørheim (referent)

Andre: Halvor Fahle, Mette G. Langballe (sak 37, 38)

FRAFALL

Ole Christian Normann

 

GODKJENNINGER

34/11   Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent

35/11   Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent

36/11   Godkjenning av protokoll fra møtet 4. oktober 2011

Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent

 

VEDTAKSSAKER

37/11   Regnskap

2011/6855

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

 

38/11   Årsplan 2012-2014 og revidert strategisk plan 2010-2010

2011/13315

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til årsplan 2012-2014 og revidert strategisk plan 2010-2020 med de endringer som er fremkommet i møtet. Fakultetsstyret ba om en etterfølgende høringsrunde. Fakultetsledelsen innarbeider eventuelle forslag fra høringsrunden i en ny plan før innlevering til universitetsledelsen 15. januar 2012.

 

39/11   Innfasing av sentre for fremragende forskning (SFF)

 

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til strategi for innfasing av SFFer foreslått i fakultetsnotat av 1.12.11, med følgende presisering: Innfasing skal skje i samråd med andre institusjoner som er partnere i SFF’et, og man skal ha et totalbudsjett over et innfaset SERTA når dette legges frem for fakultetsstyret.

 

40/11   Datoer for fakultetsstyremøter 2012

 

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til møtedatoene foreslått i fakultetsnotat av 13.12.11, med forbehold om at møtet 24.4.12 flyttes til 2.5.12. Tidspunkt for møtene endres til kl. 15.00-17.00.

 

ORIENTERINGSSAKER

 

41/11   Forskningsrådets evaluering av norsk biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning

 

Fakultetsstyret ønsker å orienteres løpende om fakultetets oppfølging av NFR-evalueringen.

 

42/11   Orientering om Det medisinske fakultets 200-årsjubileum 2014

En nærmere beskrivelse av aktiviteter samt tentativt budsjett skal forelegges fakultetsstyret i møte 28.2.12.

 

43/11   Orientering om aktuelle saker

Publisert 17. feb. 2012 15:56 - Sist endret 6. mars 2012 13:20