Sakskart til fakultetsstyremøte 28.2.12

klokken 15.00-17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

Godkjenninger

01/12 Godkjenning av innkalling

02/12 Godkjenning av dagsorden

03/12 Godkjenning av protokoll fra 20.12.11

Presentasjoner

04/12 Orientering om prosjekt internt handlingsrom (IHR) ved UiO

Vedtak på dekani fullmakt

05/12 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

06/12 Regnskap, 3. tertial 2011

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskap og ledelsesvurdering til etterretning.

07/12 IHR-høring: Forslag til endring i rutiner for opptak til masterprogrammer ved UiO 

Forslag til vedtak

1. Ny organisering av opptak til masterprogrammene ved Det medisinske fakultet kan antas å ha noe ressursbesparende effekt på følgende punkter: vurdering av utenlandske vitnemål, vurdering av generelle opptakskrav (generell studiekompetanse, bachelorgrad og engelskkrav) og etterlysning av dokumentasjon.

Hovedtyngden av ressursene som på programmene i dag brukes på opptak er knyttet til faglig vurdering og rangering av søkerne ut fra faglig bakgrunn, yrkeserfaring, motivasjons- og anbefalingsbrev og lignende. Derfor vil en sentralisering av oppgaver knyttet til generelle opptakskrav for de fleste programmene utgjøre en liten del av det totale opptaksarbeidet.

2. En forutsetning for å ha  en ordning hvor både STA og de lokale enhetene skal være involvert  i opptaksprosessen, er at en løsning for elektronisk innsendig av dokumentasjon er på plass. Kun med et slikt system kan masterprogrammene følge prosessen til sine søkere. Dette er spesielt viktig for Det medisinske fakultet som har mange søkere utenfor UiO.  Tidsaspektet med frister er viktig, jfr. punkt 3. I tillegg er fakultetets enheter i stor grad geografisk spredte, og et system med (feil)sendte dokumenter frem og tilbake i internposten er ikke ønskelig.

3. Masterprogrammene ved fakultetet har i stor grad behov for tidligere frister i opptaksprosessen enn det som er foreslått i årshjulet. Søknadsfrist 1. mars er akseptabelt, men programmene må motta søknadene fra STA for faglig vurdering senest i løpet av mars. Det er viktig for flere av programmene å få sendt ut tilbud til søkerne tidlig (april/mai), slik at søkerne i god tid kan få avtalt permisjon med arbeidsgiver og lignende.

4. Masterprogrammene ønsker ikke å skille mellom søkere etter utdanningssted i opptaksprosessen slik det er foreslått i høringsnotatet. Programmene ønsker at samtlige søkere vurderes faglig av programmene selv og rangeres utfra de kriterier som hvert enkelt program har (jfr. punkt 1).

5. Slik situasjonen er i dag er programmene allerede presset på ressurser. Det er derfor ikke aktuelt å avgi ressurser sentralt selv om deler av opptaksarbeidet blir sentralisert og noen ressurser spares inn.

6. Fakultetet ønsker selv å kunne velge hvilke masterprogrammer som skal inngå i en sentral opptaksmodell og hvilke oppgaver som skal legges til STA. Hvis en slik fleksibel løsning ikke er mulig er det ønskelig at STA foretar første del av opptaket basert på de generelle opptakskravene, mens vurdering og rangering av alle søkere uavhengig av utdanningssted sendes til programmene for behandling.
 

08/12 Jubileum 2014, aktitiveter og tentativt budsjett 

  • Fakultetsnotat av 17.2.12 sendes med innkalling

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret godkjenner de foreslåtte aktiviteter for jubileumsfeiringen, samt foreløpig budsjett som beskrevet i fakultetsnotat av 17.2.12. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor den totale kostnadsrammen.

Orienteringssaker

09/12 Orientering om aktuelle saker

10/12 Eventuelt

Publisert 17. feb. 2012 17:10 - Sist endret 19. apr. 2012 08:59