Protokoll fra fakultetsstyremøte 2.5.12

klokken 15.00-17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

Tilstede

Styret

Tor Berge, Tove Strand, Julia Brox Skranes (vara), Eira Bjørvik, Rita Iren Olsen, Ole Christian Normann, Nina Vøllestad, Frode Vartdal, Hilde Nebb

Ledelse og styresekretær

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Ingrid Os, Åse Sørheim (referent)

Gjester

Knut Ruyter (sak 14/12), Halvor Fahle (sak 16/12), Mette Langballe

Godkjenninger

11/12 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

12/12 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.

13/12 Godkjenning av protokoll fra 28.2.12

Det var ingen merknader til protokollen.

Presentasjoner

14/12 Orientering om arbeidet i de regionaletiske komiteer

ved Knut Ruyter

Vedtak på dekani fullmakt

15/12 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Det var ingen kommentarer til saken.

Vedtakssaker

16/12 Regnskap per 31.3.12

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap per 31.3.12 til etterretning.

Styret ønsker på neste møte en kommentar om bruken av driftsmidler fra prosjekter til lønn, samt en nærmere redegjørelse for det store overskuddet i årsprognosen for prosjekt ved Institutt for medisinske basalfag.

17/12 Mandat for Master in Public Health 

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret er svært positive til dette initiativet og ber om at et revidert mandat med henblikk på ordlyd og gruppesammensetning legges fram på neste styremøte. I arbeidsgruppen som utformer en plan for MPH, skal det være med en studentrepresentant samt en representant for de teknisk-administrativt ansatte ved Helsam. 

Orienteringssaker

18/12 Målindikatorer 

Styret ønsker å få årsresultatet for 2011 presentert på neste styremøte.

19/12 Budsjettinnspill 2013

Styret foreslår å nedsette en prosjektgruppe som arbeider med å lage et en mer skisseprosjekt, inklusive et romprogram og et kostnadsoverslag for en samlokalisering av Institutt for helse og samfunn.  

20/12 Kiropraktorutdanning

21/12 Handlingsplan for likestilling

Fakultetet vil presentere utkast til en handlingsplan for likestilling i løpet av høstsemesteret.

22/12 Evaluering av internasjonaliseringsarbeidet ved Det medisinske fakultet

Fakultetet vil presentere resultatet av disse evalueringene på et senere styremøte.

23/12 Arbeidet med forskerutdanningen

24/12 Endring av eksamen i 6. semester av medisinstudiet

25/12 Forslag til mandat og sammensetning for en arbeidsgruppe som skal vurdere behov for endringer i medisinstudiet

Fakultetsstyret anbefaler å hente inn studieadministrativ ekspertise samt studenter som medlemmer i arbeidsgruppen. Styret ber om arbeidsgruppen ferdigstiller en utredning innen fakultetsstyremøtet i desember 2012.

26/12 Orientering om avtale med Helsedirektoratet om levering av fagprøven i en 5-årsperiode. Avtalen planlegges inngått før 9. mai

27/12 Orientering om aktuelle saker

Dekan orienterte om fakultetets samarbeid med Scientific Advisory Board (SAB). SAB har blant annet deltatt i diskusjonen rundt oppfølgingen av Forskningsrådets evaluering av biologi, medisin og helsefag, samt om prekvalifisering av søknader til K.G. Jebsens stiftelse. Til høsten ønsker fakultetet å invitere inn fagmiljøer som har gjort det bra i større søknadsrunder til å presentere sine prosjekter for fakultetets SAB og Oslo  universitetssykehus sitt SAB for å få tilbakemeldinger og råd med hensyn på å forbedre prosjektene.. Fakultetet vil også gå offensivt ut og oppfordre aktuelle miljøer til å starte forberedelsene til neste søknadsrunde for Senter for fremragende forskning (SFF) som ventes å komme om fire år.

28/12 Eventuelt

Det var ikke meldt inn noen saker til eventuelt

 

Publisert 11. juni 2012 14:44 - Sist endret 4. juli 2012 10:44