Sakskart til fakultetsstyremøte 2.5.12

klokken 15.00-17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

Godkjenninger

11/12 Godkjenning av innkalling

12/12 Godkjenning av dagsorden

13/12 Godkjenning av protokoll fra 28.2.12

Presentasjoner

14/12 Orientering om arbeidet i de regionaletiske komiteer

ved Knut Ruyter

Vedtak på dekani fullmakt

15/12 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

16/12 Regnskap per 31.3.12

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskap per 31.3.12 til etterretning.

17/12 Mandat for Master in Public Health 

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for utredning av etablering av et MPH-program ved Helsam samt sammensetning av utredningsgruppe som lagt fram i fakultetsnotat av 17.4.12.

Orienteringssaker

18/12 Målindikatorer 

19/12 Budsjettinnspill 2013

20/12 Kiropraktorutdanning

21/12 Handlingsplan for likestilling

22/12 Evaluering av internasjonaliseringsarbeidet ved Det medisinske fakultet

23/12 Arbeidet med forskerutdanningen

24/12 Endring av eksamen i 6. semester av medisinstudiet

25/12 Forslag til mandat og sammensetning for en arbeidsgruppe som skal vurdere behov for endringer i medisinstudiet

26/12 Orientering om avtale med Helsedirektoratet om levering av fagprøven i en 5-årsperiode. Avtalen planlegges inngått før 9. mai

27/12 Orientering om aktuelle saker

28/12 Eventuelt

 

Publisert 24. apr. 2012 12:59 - Sist endret 24. apr. 2012 13:45