Protokoll fra fakultetsstyremøte 19.6.12

klokken 15.00-17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

Tilstede

Styret

Frode Vartdal, Bjørn Hol, Tor Berge, Vigdis Bjerkeli (vara for Rita Iren Olsen), Nina Vøllestad, Eira Bjørvik, Marit Vindal Forslund, Ole-Christian Normann (sak 29-35/12 og 38/12), Åse Sørheim (referent)

Ledelse og styresekretær

Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Kristin Heggen (sak 33/12 ut møtet), Ingrid Os (sak 38/12 ut møtet), Åse Sørheim (referent)

Gjester

Halvor Fahle (sak 34/12ut møtet), Mette Langballe (sak 34/12 ut møtet)

Frafall uten vara

Tove Strand

Godkjenninger

29/12 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

30/12 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.
Sak 38/12 ble flyttet fram til etter sak 35/12 etter ønske fra styremedlem Ole-Christian Normann.

31/12 Godkjenning av protokoll fra 2.5.12

Det var ingen merknader til protokollen. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte ble delt ut i møtet.

Vedtak på dekani fullmakt

32/12 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

33/12 Senter for medisinske studier i Moskva (Saken er unntatt offentlighet og diskuteres derfor i lukket møte)

  • Sakspapirer ettersendes per e-post 13.6.12

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til at aktiviteten ved Moskvasenteret avvikles, og at aktiviteter knyttet til fakultetets Russlandssatsning flyttes til Det norske universitetssenter i St. Petersburg. Avviklingen gjennomføres i løpet av våren 2013, tilpasset de kontrakter som foreligger.
Fakultetsstyret forutsetter at penger som frigjøres og skal brukes på fortsatt Russlandssatsning brukes på aktiviteter knyttet til Det medisinske fakultet.

34/12 Regnskap, 1. tertial 2012

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap og ledelsesvurdering til etterretning. Styret skal fremtidig få fremlagt universitetsledelsens tilbakemeldinger på ledelsesvurderingen.

35/12 Mandat for Master in Public Health (MPH)

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for utredning av etablering av et MPH-program ved Helsam samt sammensetning av arbeidsgruppe med de endringer som fremkom i styremøtet 19.6.12. Utredningen skal være avsluttet innen 1.1.13.

Orienteringssaker

36/12 Budsjett 2013

En kort orientering om rammebetingelser for 2013 samt om hovedpunkter fra budsjettseminar 18.6.12.

Det medisinske fakultet får en økning på 2,6 % på budsjett for 2013. Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke lønns- og prisstigning, og fakultetet må derfor håndtere budsjettkutt. Fakultetet ønsker over sommeren å få et styrevedtak for å ta dette opp med UiO sentralt.

37/12 Målindikatorer 2011 

38/12 Orientering om arbeidet med å vurdere eventuelle endringer i medisinstudiet

Gruppas arbeid skal være klart til 31.12.12 og for framlegging på første fakultetsstyremøte i 2013.

39/12 En orientering fra evalueringen av internasjonaliseringsarbeidet ved Det medisinske fakultet

Prodekan for masterstudiene Kristin Heggen orienterte om resultatet fra arbeidsgruppens og konsulentfirmaets utredning, samt om foreløpige planer for prosessen videre. Saken vil bli presentert nærmere i fakultetsstyret over sommeren.

40/12 Økning i antall studieplasser på medisin

Dekan orienterte om at fakultet har fått tildelt 10 nye plasser i medisinstudiet, og at de 10 ekstra studentene skal begynne på kullet som begynner i januar, da alle odontologistudenter nå begynner i august.

41/12 Orientering om aktuelle saker

Dekanen orienterte om følgende:

  • Nasjonalt dekanmøte i Bergen 6.-7.6.12
  • Medfak har fått med to SFF-søknader i finalerunden
  • Fakultetet har sendt inn 7 søknader om Jebsen-senter
  • Vurdering av et eventuelt institusjonelt partnerskap med et universitet i Etiopia, University of Jimma
  • Professor Claes Göran Tropé fikk Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2012
     

42/12 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.

 

Publisert 17. sep. 2012 19:42 - Sist endret 1. nov. 2012 14:41