Sakskart til fakultetsstyremøte 19.6.12

klokken 15.00-17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

Godkjenninger

29/12 Godkjenning av innkalling

30/12 Godkjenning av dagsorden

31/12 Godkjenning av protokoll fra 2.5.12

Vedtak på dekani fullmakt

32/12 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

33/12 Senter for medisinske studier i Moskva (Saken er unntatt offentlighet og diskuteres derfor i lukket møte)

  • Sakspapirer ettersendes per e-post 13.6.12

34/12 Regnskap, 1. tertial 2012

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskap og ledelsesvurdering til etterretning.

35/12 Mandat for Master in Public Health (MPH)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for utredning av etablering av et MPH-program ved Helsam samt sammensetning av arbeidsgruppe som lagt fram i fakultetsnotat av 3.6.12.

Orienteringssaker

36/12 Budsjett 2013

En kort orientering om rammebetingelser for 2013 samt om hovedpunkter fra budsjettseminar 18.6.12.

37/12 Målindikatorer 2011 

38/12 Orientering om arbeidet med å vurdere eventuelle endringer i medisinstudiet

39/12 En orientering fra evalueringen av internasjonaliseringsarbeidet ved Det medisinske fakultet

40/12 Økning i antall studieplasser på medisin

41/12 Orientering om aktuelle saker

42/12 Eventuelt

 

Publisert 12. juni 2012 16:13 - Sist endret 13. juni 2012 14:40