Protokoll fra fakultetsstyremøte 18.9.12

klokken 15.00-17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

Tilstede:

Styret:

Frode Vartdal, Hilde Nebb, Tor Berge, Ole Christian Normann, Rita Iren Olsen, Nina Vøllestad, Eira Bjørvik, Tove Strand

Fakultetsledelse og sekretær:

Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Ingrid Os, Kristin Heggen, Åse Sørheim (referent)

Gjester:

Halvor Fahle

Frafall uten vara:

Julia Brox Skarnes

Godkjenninger

43/12 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent

44/12 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent

45/12 Godkjenning av protokoll fra 19.6.12

Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent

Vedtak på dekani fullmakt

46/12 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

 

Vedtakssaker

47/12 Regnskap per 31.7.12

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap og ledelsesvurdering til etterretning.

 

48/12 Høring IHR - Roller og ansvar

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Fordeling av roller og ansvar i UiOs administrasjon – alternative muligheter for organisering. Styret ønsker at høringssvaret spisses ytterligere og blir tydeligere på positive og negative momenter i høringsdokumentet.

49/12 Høring IHR - Bilagslønn

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Bilagslønn – Forslag til standardiseringstiltak og innføring av systemstøtte. Styret ønsker at høringssvaret spisses ytterligere og blir tydeligere på positive og negative momenter i høringsdokumentet.

 

50/12 Høring IHR - Forslag til organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Forslag til organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet. Det tas inn noen endringer som kom frem i styremøtet.

 

51/12 Høring IHR - Forslag til rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Forslag til rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet.

 

52/12 Høring IHR - studentmobilitet

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Studentmobilitet.

 

53/12 5-årig master i klinisk ernæring - flytting av studiestart fra vår- til høstsemesteret

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner at studiestart for 5-årig master i klinisk ernæring flyttes fra vår- til høstsemesteret. Ny studiestart gjøres gjeldende fra høsten 2013.

 

Orienteringssaker

54/12 Opprettelse av emnegruppe bestående av emner fra medisinstudiet som grunnlag for fritt sammensatt bachelorgrad i realfag 

 

55/12 Oslo 96+, status etter Sundvollenseminaret 22.-23.8.12

 

56/12 En orientering fra IHR-prosessen ved Det medisinske fakultet

 

56/12 Orientering om aktuelle saker

 

57/12 Eventuelt

 

Publisert 23. okt. 2012 16:59 - Sist endret 2. nov. 2012 14:06