Sakskart til fakultetsstyremøte 18.9.12

klokken 15.00-17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

Godkjenninger

43/12 Godkjenning av innkalling

44/12 Godkjenning av dagsorden

45/12 Godkjenning av protokoll fra 19.6.12

Vedtak på dekani fullmakt

46/12 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

 

Vedtakssaker

47/12 Regnskap per 31.7.12

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskap og ledelsesvurdering til etterretning.

 

48/12 Høring IHR - Roller og ansvar

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Fordeling av roller og ansvar i UiOs administrasjon – alternative muligheter for organisering.

 

49/12 Høring IHR - Bilagslønn

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Bilagslønn – Forslag til standardiseringstiltak og innføring av systemstøtte.

 

50/12 Høring IHR - Forslag til organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Forslag til organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet.

 

51/12 Høring IHR - Forslag til rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Forslag til rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet.

 

52/12 Høring IHR - studentmobilitet

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag til høringssvar til IHR-prosjektets høringsdokument om Studentmobilitet.

 

53/12 5-årig master i klinisk ernæring - flytting av studiestart fra vår- til høstsemesteret

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner at studiestart for 5-årig master i klinisk ernæring flyttes fra vår- til høstsemesteret. Ny studiestart gjøres gjeldende fra høsten 2013.

 

Orienteringssaker

54/12 Opprettelse av emnegruppe bestående av emner fra medisinstudiet som grunnlag for fritt sammensatt bachelorgrad i realfag 

 

55/12 Oslo 96+, status etter Sundvollenseminaret 22.-23.8.12

 

56/12 En orientering fra IHR-prosessen ved Det medisinske fakultet

 

56/12 Orientering om aktuelle saker

 

57/12 Eventuelt

 

Publisert 11. sep. 2012 14:57