Protokoll fra fakultetsstyremøte 30.10.12

Styreseminar med instituttledere og admnistrasjonssjefer klokken 15.00-16.30, deretter styremøte fra 17.00-19.00 på Radisson BLU Scandinavia hotel, Holbergsgt. 30. OBS det vil bli enkel matservering i møterommet fra kl. 14.30.

Tilstede

Styret

Frode Vartdal, Nina Vøllestad, Tove Strand, Rita Iren Olsen, Hilde Nebb

Fakultetsledelse og sekretær

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Åse Sørheim (referent)

Gjester

Halvor Fahle, Mette Langballe

Frafall uten vararepresentant

Ole Christian Normann, Julia Brox Skranes, Eira Bjørvik, Tor Berge

Fakultetsstyremedlem Tove Strand orienterte innledningsvis om arealplan og strategiarbeid ved Oslo universitetssykehus.

Godkjenninger

58/12 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

59/12 Godkjenning av dagsorden

Styremedlem Nina Vøllestad meldte inn en sak om disputasledere til eventuelt. Møtedatoer for fakultetsstyret i 2013 vil bli avklart per e-post.

Dagsorden ble godkjent.

60/12 Godkjenning av protokoll fra 18.9.12

Vedtak skal formuleres fullt ut i løpet av styremøtet og fremkomme i protokoll.

Protokollen ble godkjent.

Vedtakssaker

61/12 Virksomhetsrapport for 2. tertial 2012 og regnskap for august 2012

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar ledelsesvurdering og regnskap til etterretning.

 

62/12 Årsplan 2013-2015

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til den reviderte Årsplan 2013-2015, med følgende endringer:

  • Det legges inn et eget tiltak om å styrke samarbeidet med Oslo kommune under ”Et grensesprengende universitet”
  • Det legges inn et eget tiltak om å styrke og utvikle samarbeid med primærhelsetjenesten under ”Et grensesprengende universitet”:
  • Det legges inn et eget tiltak om samarbeid med Kina under ”Et grensesprengende universitet”
  • Siste kulepunkt under tiltak 8: ”Plan for kvalitetsforbedrende tiltak på alle studieprogrammer” strykes
  • Det legges til et punkt om Samhandlingsreformen og Helseforskningsloven under tiltak 9: ”Styrke forskerutdanningen”
  • Under tiltak 10: ”Styrke innovasjonsarbeidet” legges det til et punkt om å øke forståelsen i de ulike fagområdene for hva innovasjon er.
  • Det legges inn et tiltak om studentmiljø under ”Det gode universitet”

63/12 Fordeling 2013

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte budsjettfordeling av post 50 for 2013.

Dekanen gis fullmakt til å:

a) Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, e-læring og studiekvalitet
b) Foreta fordeling av midler på bakgrunn av økt opptak i medisinstudiet
c) Foreta mindre justeringer av fordelingen

Fakultetsstyret ber om at disponering av overskudd fra 2012 sees i sammenheng med blant annet avsetning til stimuleringsmidler til toppforskning, samt bevilgning til IMB om en midlertidig halv stilling i to år for universitetslektor.
Styret ber om at avsetningen til studiekonsulenter ved Institutt for helse og samfunn lønnsjusteres.

64/12 Orientering om aktuelle saker

65/12 Eventuelt

Dekan skal ta opp med Forskningsadministrativ avdeling at Det medisinske fakultet ønsker en regelendring som tillater at tredje medlem i bedømmelseskomitéer leder disputasen.

Publisert 11. des. 2012 16:27 - Sist endret 30. jan. 2013 12:38