Protokoll fra fakultetsstyremøte 18.12.12

klokken 15.00-17.00 på Hotel Bristol, Olavssalen. OBS møtet følges av en middag for styret samt ledere ved Det medisinske fakultet. Middagen starter kl. 17.15 og finner sted i Hjørnestuen/Rosenkrantz salong.

Tilstede

Styret

Frode Vartdal, Britt Nakstad (vara for Eira Bjørvik), Daniel Barth (vara for Ole Christian Normann, Julia Brox Skarnes, Tor Berge, Tove Strand, Nina Vøllestad, Rita Iren Olsen, Bjørn Hol

Fakultetsledelse og sekretær

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forfall uten vara:

Hilde Nebb

Gjester

Finn Wesenberg, Liv Bjøntegaard Finess, Siri Høgseth, Mette Langballe, Halvor Fahle

Referent:

Ingrid Middelthon

Godkjenninger

66/12 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

67/12 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen kommentarer til dagsorden, dagsorden ble godkjent.

67/12 Godkjenning av protokoll fra 30.10.12

Det var ingen kommentarer til protokoll, protokollen ble godkjent.

Vedtak på dekani fullmakt

68/12 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

 • Oversikt over godkjente innstillinger (sendes per E-post 17.12.12)

Vedtakssaker

69/12 Regnskap per oktober 2012

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap per oktober 2012 til etterretning.

70/12 Vurdering av behov for en revidering av studieplanen i medisin ved UiO

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Fakultetsstyret vedtar at det skal gjøres en revisjon av studieplanen i medisin på bakgrunn av de føringer som skisseres i arbeidsgruppens rapport.
 2. Fakultetsstyret oppnevner følgende styringsgruppe for revisjonen:
 • Frode Vartdal, dekan
 • Ingrid Os, prodekan for undervisning, medisinstudiet
 • Bjørn Hol, fakultetsdirektør
 • Monica Bakken, studiedirektør UiO
 1. Styringsgruppen skal i tillegg oppnevne en studentrepresentant til styringsgruppen
 2. Fakultetsstyret gir styringsgruppen fullmakt til å styre den organisatoriske delen av revisjonsarbeidet.
 3. Fakultetsstyret tar redegjørelsen om økonomi til orientering.
 4. Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte fremdriftsplanen for revisjonen. Det innebærer at revisjonsarbeidet starter i desember 2012 og at ny studieplan skal være ferdig implementert i 2016.
 5. Fakultetsstyret skal orienteres om arbeidets fremdrift og hvilke eventuelle organisatoriske beslutninger som tas underveis, men tilrår at universitetssykehusene inviteres i prosjektgruppen.

71/12 Handlingsplan for likestilling ved Det medisinske fakultet

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte handlingsplan for likestilling og ber om regelmessig rapportering om utviklingen.

72/12 Handlingsplan for internasjonalisering ved Det medisinske fakultet

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte handlingsplan for internasjonalisering

73/12 Konsekvenser av at Utfyllende regler til UiO forskriften om studier og eksamener opphører 1. januar 2013

 

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til endringer.

Orienteringssaker

74/12 Overordnet læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse i henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

75/12 Orientering om aktuelle saker

76/12 Eventuelt

OUS har vedtatt strategi for brukermedvirkning 

 

Publisert 24. feb. 2013 21:22 - Sist endret 24. feb. 2013 21:22