Sakskart til fakultetsstyremøte 18.12.12

klokken 15.00-17.00 på Hotel Bristol, Olavssalen. OBS møtet følges av en middag for styret samt ledere ved Det medisinske fakultet. Middagen starter kl. 17.15 og finner sted i Hjørnestuen/Rosenkrantz salong.

Godkjenninger

66/12 Godkjenning av innkalling

67/12 Godkjenning av dagsorden

67/12 Godkjenning av protokoll fra 30.10.12

Vedtak på dekani fullmakt

68/12 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

  • Oversikt over godkjente innstillinger (sendes per E-post 17.12.12)

Vedtakssaker

69/12 Regnskap per oktober 2012

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskap per oktober 2012 til etterretning.

70/12 Vurdering av behov for en revidering av studieplanen i medisin ved UiO

Forslag til vedtak

  1. Fakultetsstyret vedtar at det skal gjøres en revisjon av studieplanen i medisin på bakgrunn av de føringer som skisseres i arbeidsgruppens rapport.
  2. Fakultetsstyret oppnevner følgende styringsgruppe for revisjonen:
  • Frode Vartdal, dekan
  • Ingrid Os, prodekan for undervisning, medisinstudiet
  • Bjørn Hol, fakultetsdirektør
  • Monica Bakken, studiedirektør UiO

Fakultetsstyret gir styringsgruppen fullmakt til å styre den organisatoriske delen av revisjonsarbeidet.

  1. Fakultetsstyret tar redegjørelsen om økonomi til orientering.
  2. Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte fremdriftsplanen for revisjonen. Det innebærer at revisjonsarbeidet starter i desember 2012 og at ny studieplan skal være ferdig implementert i 2016.

71/12 Handlingsplan for likestilling ved Det medisinske fakultet

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte handlingsplan for likestilling.

72/12 Handlingsplan for internasjonalisering ved Det medisinske fakultet

73/12 Konsekvenser av at Utfyllende regler til UiO forskriften om studier og eksamener opphører 1. januar 2013

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til endringer.

Orienteringssaker

74/12 Overordnet læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse i henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

75/12 Orientering om aktuelle saker

76/12 Eventuelt

 

Publisert 11. des. 2012 16:28 - Sist endret 17. des. 2012 17:56