Protokoll fra fakultetsstyremøte 5.3.12

klokken 15.00-17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

Tilstede

Styret:

Frode Vartdal, Bjørn Hol, Finn Wesenberg, Tor Berge, Julia Brox Skarnes, Ole Christian Normann, Nina Vøllestad, Tove Strand

Forfall uten vara:

Rita Iren Olsen (vara Vigdis Bjerkeli)

Fakultetsledelsen:

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Kristin Heggen

Gjester:

Halvor Fahle, Mette Langballe

Referent:

Åse Sørheim

Godkjenninger

01/13 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

02/13 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen kommentarer til dagsorden, dagsorden ble godkjent. 

03/13 Godkjenning av protokoll fra 18.12.12

Det var ingen kommentarer til protokoll, protokoll ble godkjent.

Vedtak på dekani fullmakt

04/13 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

05/13 Regnskap, 3. tertial 2012

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap og ledelsesvurdering til etterretning.

06/13 Fordeling av budsjettmessig overskudd fra 2012

 

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret slutter seg til det framlagte forslaget til fordeling av overskuddet fra 2012. Dekanen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer i fordelingen.

Følgende kom i tillegg fram i styremøtet:

  • Styret ønsker ikke at varige disposisjoner skal tildeles gjennom et regnskapsoverskudd ved senere anledninger.
  • I budsjetteringen for 2014 skal fakultetet synliggjøre de prioriteringer som ble vedtatt i forbindelse med fordeling av regnskapsoverskuddet fra 2012.
  • I tillegg skal fordeling av budsjettmessig overskudd fra 2012 synliggjøres i prognosen for første tertial 2013.
  • For øvrig anerkjenner styret fakultetets gode oppfølging av budsjettet for 2012.

07/13 Foreløpig status for arbeid med Master of Public Health

  • Fakultetsnotat ble delt ut i styremøtet

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar den foreløpige orientering om arbeidet med å etablere en Master of Public Health ved fakultetet til etterretning. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fremme saken til UiO som en langsiktig plan om videreutvikling av fakultetets studieprogramportefølje med frist 1.april.

Fakultetsstyret ber om at saken blir fremlagt styret når utredningen er ferdigstilt.

Orienteringssaker

08/13 Endring av 3. semestereksamen

09/13 Orientering om arbeidet med fakultetets 200-årsjubileum

Utsettes til styremøtet 16.4.13

10/13 Orientering om HMS

Styret bemerket at det bør tas inn et punkt om HMS-arbeidet i ledelsesvurderingen.

11/13 Orientering om arbeidet med revisjon av medisinstudiet, ved prosjektleder Jan Frich

Styret påpekte at universitetssykehusene bør delta i styringsgruppen.

12/13 Orientering om aktuelle saker

Dekanen orienterte blant annet om Enhet for ekstern forskningsfinansiering og åpningen av de tre nye Jebsen-sentrene ved fakultetet.

13/13 Eventuelt

  • Styremedlem Tove Strand  opplyste at hun nylig har besøkt Etiopia for oppfølging av samarbeidsavtale mellom Medfak, OUS og Black Lion i Addis når det gjelder onkologi. De seks første studentene er tatt opp. Videre plan er å etablere utdanning for kreftsykepleiere og fysiologer.
  • I forbindelse med at de fire medisinske fakultetene nå arbeider tett opp mot Helsedirektoratet i utformingen av en ny spesialistutdannelse, foreslo Strand at fakultetet tar initiativ til at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal følge opp dette arbeidet, med representanter fra fakultetet og de to universitetssykehusene. Begrunnelse er at det er fakultetet og de to universitetssykehusene som sammen vil måtte være hovedansvarlige for gjennomføringen av denne utdannelsen i vår helseregion.
  • Styremedlem Nina Vøllestad etterlyste mer informasjon om en eventuell overgang fra matrisemodell for studier til en linjeorganisering, og at utdanningsledere må integreres i ny modell. Dekan opplyste at fakultetsledelsen arbeider med en plan der dette vil bli iverksatt, og at denne planen vil bli lagt frem for styret.
  • Bjørn Hol orienterte om en sak der fakultetet har fått et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Foreløpig er denne saken unntatt offentlighet, men styret vil bli holdt løpende orientert om saken.
Publisert 9. apr. 2013 16:49 - Sist endret 9. apr. 2013 16:49