Sakskart til fakultetsstyremøte 5.3.12 - revidert 28.2.13

klokken 15.00-17.00 i møterom Hippokrates, Sogn Arena

OBS dette sakskartet er revidert 28.2.13, orienteringssak om revisjon av medisinstudiet har blitt lagt til.

Godkjenninger

01/13 Godkjenning av innkalling

02/13 Godkjenning av dagsorden

03/13 Godkjenning av protokoll fra 18.12.12

Vedtak på dekani fullmakt

04/13 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

05/13 Regnskap, 3. tertial 2012

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskap og ledelsesvurdering til etterretning.

06/13 Fordeling av budsjettmessig overskudd fra 2012

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til det framlagte forslaget til fordeling av overskuddet fra 2012. Dekanen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer i fordelingen.

07/13 Foreløpig status for arbeid med Master of Public Health

  • Fakultetsnotat deles ut i styremøtet

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar den foreløpige orientering om arbeidet med å etablere en Master of Public Health ved fakultetet til etterretning. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fremme saken til UiO som en langsiktig plan om videreutvikling av fakultetets studieprogramportefølje med frist 1.april.

Fakultetsstyret ber om at saken blir fremlagt styret når utredningen er ferdigstilt.

Orienteringssaker

08/13 Endring av 3. semestereksamen

09/13 Orientering om arbeidet med fakultetets 200-årsjubileum

10/13 Orientering om HMS

11/13 Orientering om arbeidet med revisjon av medisinstudiet, ved prosjektleder Jan Frich

12/13 Orientering om aktuelle saker

13/13 Eventuelt

 

Samlefil

Publisert 28. feb. 2013 22:01 - Sist endret 5. mars 2013 11:52