Protokoll fra fakultetsstyremøte 16.4.13

klokken 15.00-17.00 i Direktørens møterom, Rikshospitalet

Tilstede

Styret:

Frode Vartdal, Tove Strand, Bjørn Hol, Britt Nakstad (vara for Finn Wesenberg), Hilde Nebb, Tor Berge, Rita Iren Olsen, Julia Brox Skarnes

Forfall uten vara:

Nina Vøllestad, Ole Christian Normann

Fakultetsledelsen:

Kristin Heggen

Gjester:

Halvor Fahle, Liv Finess, Rune Blomhoff (sak 17/13), Svein Olav Kolset (sak 17/13)

Referent:

Åse Sørheim

Godkjenninger

14/13 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

15/13 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen kommentarer til dagsorden, dagsorden ble godkjent.

16/13 Godkjenning av protokoll fra 5.3.13

Det var ingen kommentarer til protokoll, protokoll ble godkjent.

Presentasjon

17/13 Presentasjon av ernæringsstudiet ved Det medisinske fakultet

ved Rune Blomhoff og Svein Olav Kolset

Blomhoffs og Kolsets presentasjon

Vedtakssaker

18/13 Regnskap per 28.2.13

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap per 28.2.13 til etterretning.

Orienteringssaker

19/13 Orientering om HMS

HMS-koordinator Liv Finess orienterte om følgende HMS-saker:

  1. Lokal beredskapsøvelse
  2. Ledelsens gjennomgang skal legges frem for styret 25.6.13
  3. Mål og strategi for fakultetets HMS-arbeid skal legges frem for styret 25.6.13

20/13 Orientering om prosjekt administrativ utvikling ved fakultetsadministrasjonen

Bjørn Hols presentasjon

Styret anbefalte prosjektet å konsentrere seg om få indikatorer som man følger nøye opp, samt å bruke farger til synliggjøring.

21/13 Orientering om arbeidet med fakultetets 200-årsjubileum

22/13 Orientering om aktuelle saker

23/13 Eventuelt

Dekan orienterte om en pågående prosess som dreier seg om utlysning og ansettelse av professorer og førsteamanuenser.

 

Samlefil

Publisert 21. mai 2013 12:26 - Sist endret 28. juni 2013 10:02