Protokoll fra fakultetsstyremøte 28.5.13

Fakultetsstyremøtet ble forberedt med et seminar med styret, fakultetsledelsen, instituttledere og administrasjonssjefer fra kl. 13.00-16.30.

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16.30-18.00.

Tilstede:

Styret:

Tor Berge, Nina Vøllestad, Rita Iren Olsen, Finn Wesenberg, Hilde Nebb, Frode Vartdal, Tove Strand, Julia Brox Skarnes

Frafall uten vara:

Ole Christian Normann

Fakultetsledelsen:

Kristin Heggen, Ingrid Os, Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Referent:

Åse Sørheim

Gjester:

Lars Engebretsen (sak 28/13), Halvor Fahle, Mette Langballe, Asbjørn Kravik (valgt inn som studentrepresentant fra august 2013)

Godkjenninger

24/13 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

25/13 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Styret etterspurte informasjon om vedtak på dekani fullmakt, denne saken var utsatt til styremøtet 25.6.13.

26/13 Godkjenning av protokoll fra 16.4.13

Det var ingen kommentarer til protokoll, protokoll ble godkjent. Det var lenket opp et referat fra et tidligere informasjons- og drøftingsmøte i stedet for møtet 16.5.13, dette har nå blitt rettet opp.

Vedtakssaker

27/13 Tertialavslutning og ledelseskommentar, første tertial 2013

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport og ledelseskommentar til etterretning.

Styret ga følgende kommentarer til ledelseskommentaren:

Styret ønsker at fakultetet uttaler seg tydeligere på punkt om samlokalisering av Institutt for helse og samfunn og foreslo at samlokalisering skal settes opp som en egen styresak, slik at det synliggjøres overfor universitetsstyret at Det medisinske fakultets styre støtter opp om denne målsetningen.

Styret ønsker at fakultetet skal gi en tilbakemelding i forhold til instituttenes ledelseskommentarer og innspill.

Styret ønsker en orientering om organiseringen av innkjøpsfunksjonen ved fakultetet.

28/13 Kiropraktorutdanning

Det ble gitt en muntlig redegjørelse for saken i styremøtet.

Styret fattet følgende vedtak med syv stemmer:

 1. Etter anmodning fra Stortinget og Kunnskapsdepartementet har Medfak utarbeidet en skisse til budsjett for etablering og drift av et studium i kiropraktikk. Vi gjør oppmerksom på at en på grunn av tidspress ikke i nødvendig utstrekning har fått involvert alle fagmiljøer og studenter i prosessen.
   
 2. Styret støtter etablering av et kiropraktorstudium.
   
 3. Forutsetningen for etableringen er:
   
  1. At igangsetting og oppbygging av studiet fullfinansieres i henhold fremlagt skisse til budsjett, slik at denne etableringen ikke blir en belastning for allerede etablert studievirksomhet.
  2. At det tilføres universitetssykehuset ekstra ressurser for å styrke forskning og undervisning på muskel- og skjelettlidelser. Dette er en forutsetning for å kunne skape et fullgodt vitenskapelig miljø hvor kiropraktorutdanningen har sin basis.
  3. Opptak tidligst høsten 2016 med oppstart våren 2017.

Følgende motforslag fikk en stemme:

Studentrepresentantene ber om at saken utsettes og får en ny og åpen utredning.

29/13 Eventuelt

Det ble meldt inn to saker til eventuelt:

 1. Orientering om plan for spesialistutdanningen. De medisinske fakultetene er tiltenkt en betydelig rolle. Medfak har foreslått en gruppe som skal gå gjennom alt i detalj i løpet av høsten 2013. Styret vil motta en skisse per e-post.
   
 2. Brev fra studentorganisasjonene om paneldebatt om karakter på medisinstudiet. Fakultetsstyret overlater til prosjektgruppa for Oslo 2014 å bestemme tidspunkt for et eventuelt møte med styre og studenter. Styreleder representerer styret i et eventuelt møte, og styret overlater til fakultetsledelsen å besvare e-posten fra studentene.

 

Samlefil

Publisert 18. juni 2013 16:32 - Sist endret 28. juni 2013 16:10