Sakskart til fakultetsstyremøte 28.5.13

Fakultetsstyreseminar med instituttene starter med lunsj kl. 12.00 i Brasseriet, på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Selve seminaret finner sted fra kl. 13.00-16.30 i møterom Skagerak/Eidsvoll.

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16.30-18.00, møterom Skagerak/Eidsvoll.

Forberedelse til styreseminaret

Godkjenninger

24/13 Godkjenning av innkalling

25/13 Godkjenning av dagsorden

26/13 Godkjenning av protokoll fra 16.4.13

Vedtakssaker

27/13 Tertialavslutning og ledelseskommentar, første tertial 2013

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport og ledelseskommentar til etterretning.

28/13 Kiropraktorutdanning

På grunn av korte tidspfrister, vil det bli gitt en muntlig redegjørelse for saken i styremøtet.

Forslag til vedtak

På bakgrunn av ønske fra departementet om å etablere en kiropraktorutdanning i Norge, og ønsket om at fakultetet med meget kort frist derfor skal levere et forslag til budsjett for en slik utdanning, har styret forståelse for at fakultetets forslag til budsjett nødvendigvis må være noe usikkert.

Styret slutter seg til det fremlagte budsjettforslag.

Styret understreker betydningen av at det gis ressurser til å bygge opp forskningen på muskel-skjelettlidelser som en viktig del av etableringen av en slik utdanning.

Styret støtter etableringen av et slikt studium, og gir fakultetsledelsen fullmakt til å arbeide videre med dette basert på en modell med en bachelor og en masterdel, etter modell fra utdanningen i Odense.

Styret ber om å bli holdt informert om fremdriften, og ber om at saken igjen tas opp når statsbudsjettet er lagt frem.

29/13 Eventuelt

 

Samlefil

Publisert 21. mai 2013 22:42 - Sist endret 16. juni 2013 21:06