Protokoll fra fakultetsstyremøte 25.6.13

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-18.30, på møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Tilstede:

Styret:

Frode Vartdal, Hilde Nebb, Tor Berge, Nina Vøllestad, , Finn Wesenberg, Rita Iren Olsen, Tove Strand

Frafall uten vara:

Julia Brox Skranes, Ole Christian Normann

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Ingrid Os, Kristin Heggen (t.o.m. sak 39/13)

Gjester:

Mette Langballe (t.o.m. sak 39/13), Halvor Fahle (t.o.m. sak 39/13), Anita Robøle (sak 37/13 og 38/13)

Referent:

Åse Sørheim

Godkjenninger

30/13 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

31/13 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Det blir lagt opp til en vedtakssak om temaet Senter for klinisk ernæring på første møte etter sommeren, dette fordi man avventer et vedtak i OUS før saken kan fremlegges for styret til vedtak. Sakene 40/13, 41/13 og 44/13 flyttes til foran sak 37/13, Fordeling 2014, da disse har relevans for diskusjonen rundt fordeling.

32/13 Godkjenning av protokoll fra 16.4.13

Det var ingen kommentarer til protokoll, protokollen ble godkjent. Når det gjelder innspill fra tillitsvalgt Svend Davanger ber styret fakultetsledelsen om å besvare dette.

Vedtak på dekani fullmakt

33/13 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

34/13 Regnskap pr. 31.5.13

 • Det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet om status for regnskap per 31.5.13.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport per 31.5.13 til etterretning.

35/13 Master of public health

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar utredningen og høringssvarene til etterretning og mener at MPH i prinsipp bør opprettes.

Før endelig vedtak fattes ber styret om at:

 • Det gjøres en kritisk og proaktiv gjennomgang med henblikk på å øke synergier med hensyn til fellesundervisning
 • Det foretas en analyse av arealbehovet og hvordan det løses på kort og lang sikt
 • Finansieringsanalyse for å få klarlagt behov med hensyn til etablering og drift. Tilskuddsordninger for denne typen etablering klargjøres.

36/13 Masterprogrammene Health Economics, Policy and Management og European Master in Health Economics and Management - inndeling i studieretninger

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at de to masterprogrammene ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi inndeles i studieretninger.

For Health Economics, Policy and Management (IMA) er studieretningene :

 1. Health Economics
 2. Health Management
 3. Economic Evaluation

For European Master in Health Economics and Management (HEM) er studieretningene:

 1. Management of Health Care Institutions
 2. Economic Evaluation
 3. Health Economics
 4. Decision Making in Health Care
 5. Global Health
 6. Health Insurance

37/13 Forslag til omorganisering av utdanningslinjen ved Det medisinske fakultet

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å organisere utdanningen i fakultetet i en linjestruktur i henhold til de angitte planer for dette.

38/13 Revidering av Det medisinske fakultets utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til revidering av Det medisinske fakultets utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Fakultetsledelsen får fullmakt til å supplere punkt 5.1.2 Karakterkrav.

Diskusjonssaker

39/13 Fordeling 2014

Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde for saken. Styret ser at den foreslåtte fordelingen fører til et underskudd på budsjettet for 2014. Styret tar saken til orientering og ber om at fakultetsledelsen høsten 2013 legger frem en tydeligere konsekvensvurdering, inklusiv hva slags langtidsvirkninger dette vil ha.

Orienteringssaker

40/13 Orientering om Seksjon for ekstern forskningsfinansiering

Prodekan for forskning Hilde Nebb orienterte om saken. Styret ytret støtte til tiltaket og avventer forslag til vedtak på et styremøte i nær fremtid.

41/13 Orientering om CO-FUND-søknad

Prodekan for forskning Hilde Nebb orienterte om saken.

42/13 Ledelsens gjennomgang, HMS

Fakultetsdirektør Bjørn Hol orienterte.

43/13 HMS strategiplan

Fakultetsdirektør Bjørn Hol orienterte. Styret ønsker en årlig oversikt over avvik og pålegg som ikke er lukket, samt over sykefravær.

44/13 Opprettelse av et senter for klinisk ernæring

Assisterende fakultetsdirektør og prosjektleder Unn-Hilde Grasmo-Wendler orienterte. Styret anerkjenner det arbeidet som er gjort og tar dette til etterretning.

45/13 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.

 

Samlefil

Publisert 9. sep. 2013 12:12 - Sist endret 10. juni 2015 13:01