Sakskart til fakultetsstyremøte 25.6.13

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-18.30, på møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Godkjenninger

30/13 Godkjenning av innkalling

31/13 Godkjenning av dagsorden

32/13 Godkjenning av protokoll fra 16.4.13

Vedtak på dekani fullmakt

33/13 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

34/13 Regnskap pr. 31.5.13

  • Det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet om status for regnskap per 31.5.13.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport per 31.5.13 til etterretning.

35/13 Master of public health

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultetsstyret tar utredningen og høringssvarene til etterretning. Fakultetsstyret ber dekanatet undersøke mulighetene for finansiering nærmere, inkludert muligheten for å øke arealene, før videre arbeid med studieplanen.

36/13 Masterprogrammene Health Economics, Policy and Management og European Master in Health Economics and Management - inndeling i studieretninger

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret vedtar at de to masterprogrammene ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi inndeles i studieretninger.

For Health Economics, Policy and Management (IMA) er studieretningene :

  1. Health Economics
  2. Health Management
  3. Economic Evaluation

For European Master in Health Economics and Management (HEM) er studieretningene:

  1. Management of Health Care Institutions
  2. Economic Evaluation
  3. Health Economics
  4. Decision Making in Health Care
  5. Global Health
  6. Health Insurance

37/13 Forslag til omorganisering av utdanningslinjen ved Det medisinske fakultet

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å organisere utdanningen i fakultetet i en linjestruktur i henhold til de angitte planer for dette.

38/13 Revidering av Det medisinske fakultets utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til revidering av Det medisinske fakultets utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo.

Diskusjonssaker

39/13 Fordeling 2014

Orienteringssaker

40/13 Orientering om Seksjon for ekstern forskningsfinansiering

41/13 Orientering om CO-FUND-søknad

42/13 Ledelsens gjennomgang, HMS

43/13 HMS strategiplan

44/13 Opprettelse av et senter for klinisk ernæring

45/13 Eventuelt

 

Samlefil

Publisert 18. juni 2013 16:32 - Sist endret 10. juni 2015 13:01