Protokoll fra fakultetsstyremøte 17.09.2013

Til stede:

Styret:

Frode Vartdal, Hilde Nebb, Nina Vøllestad, Finn Wesenberg, Rita Iren Olsen, Tove Strand, Tor Berge, Julia Brox Skranes, Asbjørn Kravik

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Ingrid Os, Kristin Heggen

Gjester:

Terje P. Hagen (sak 49/13), Mette Langballe, Halvor Fahle, Knut Lundin, Ingrid Middelthon

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

46/13 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

47/13 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Sak 52 ble flyttet fram og behandlet etter sak 49. Representanten Tor Berge etterlyste vedtakssak om temaet Senter for klinisk ernæring, som var annonsert til dette møtet, jf protokoll fra møte 25.06.2013. Faktultetsdirektør Bjørn Hol svarte at dette ikke har vært mulig, da man fremdeles avventer beslutning fra OUS om å gå inn i samarbeidet.

48/13 Godkjenning av protokoll fra 25.06.2013

Det var ingen kommentarer til protokoll fra 25.06.2013, protokollen ble godkjent.

Presentasjon

49/13 Presentasjon av Joint Degree ved Helsam

Terje P. Hagen orienterte.

Vedtak på dekani fullmakt

50/13 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

51/13 Regnskap pr. 31.07.2013

Saken ble utsatt til ekstraordinært fakultetsstyremøte 26.09.2013

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.07.2013 til etterretning.

52/13 Oslo 2014: Godkjenning av revidert, overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin

Vedtaksforslag med stemmegivning

Fakultetsledelsen trakk sitt pkt. 3 i opprinnelig forslag til vedtak. Fakultetsstyret vedtok enstemmig punktene 1, 4, 5 og 6 nedenfor:

 1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til implementeringsplan for Oslo 2014
 2. Fakultetsstyret delegerer oppgaven med å gjennomgå og godkjenne modulplanene, og derved også det faglige innholdet i revidert studieplan, til programrådet.
 3. Fakultetsstyret vedtar å innføre en gradert karakterskala (A-F), men kun fra og med de studentkull som tas opp på studiet fra høsten 2014. Det åpnes for at man også i ny ordning kan bruke bestått/ikke-bestått for enkelte emner.
  Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å beslutte løsninger og eventuelt fremme sak for Universitetsstyret i forbindelse med implementeringen av bokstavkarakterer i studiet. Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes.
 4. Fakultetsstyret går inn for innføring av systematisk opplæring i kliniske, praktiske ferdigheter som en del av revidert studieplan
 5. Fakultetsstyret ønsker seg en utredning av mentorordning med sikte på at den etableres som en del av revidert studieplan
 6. For øvrig godkjennes studieplandokumentet som det er fremlagt

Representanten Tor Berge fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2. Forslaget ble enstemmig vedtatt:

 1. Fakultetsstyret delegerer oppgaven med å gjennomgå og godkjenne modulplanene, og derved også det faglige innholdet i revidert studieplan, til dekan.

Representanten Nina Vøllestad fremmet følgende motforslag til pkt. 3, som falt med 5 (Vartdal, Nebb, Wesenberg, Berge, Strand) mot 4 stemmer (Vøllestad, Olsen, Kravik, Brox Skranes):

 1. Fakultetsstyret vedtar å utsette spørsmålet om å innføre en gradert karakterskala (A-F). Fakultetsstyret ber om at det igangsettes et arbeid for å utrede et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere om dagens ordning skal erstattes av graderte karakterer.

Som erstatning for opprinnelig pkt. 3 fremmet fakultetsledelsen følgende forslag, som ble vedtatt med 7 (Vartdal, Nebb, Vøllestad, Wesenberg, Olsen, Berge, Strand) mot 2 stemmer (Kravik, Brox Skranes):

 1. Fakultetsstyret vedtar å innføre en gradert karakterskala (A-F). Denne skal implementeres etter at det er gjennomført en kvalitetssikring av eksamensformer og  en utredning av hvilke emner som skal evalueres med bruk av bokstavkarakterer. Implementeringen skal skje senest i 2017.  Det åpnes for at man også i ny ordning kan bruke bestått/ikke-bestått for enkelte emner.
  Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å beslutte løsninger og eventuelt fremme sak for Universitetsstyret i forbindelse med implementeringen av bokstavkarakterer i studiet. Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes.

Endelig vedtak:

Fakultetsstyret vedtok med syv (Vartdal, Nebb, Vøllestad, Wesenberg, Olsen, Berge, Strand) mot to (Kravik, Brox Skranes) stemmer følgende:

 1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til implementeringsplan for Oslo 2014
 2. Fakultetsstyret delegerer oppgaven med å gjennomgå og godkjenne modulplanene, og derved også det faglige innholdet i revidert studieplan, til dekan.
 3. Fakultetsstyret vedtar å innføre en gradert karakterskala (A-F). Denne skal implementeres etter at det er gjennomført en kvalitetssikring av eksamensformer og  en utredning av hvilke emner som skal evalueres med bruk av bokstavkarakterer. Implementeringen skal skje senest i 2017.  Det åpnes for at man også i ny ordning kan bruke bestått/ikke-bestått for enkelte emner.

  Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å beslutte løsninger og eventuelt fremme sak for Universitetsstyret i forbindelse med implementeringen av bokstavkarakterer i studiet. Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes.

 4. Fakultetsstyret går inn for innføring av systematisk opplæring i kliniske, praktiske ferdigheter som en del av revidert studieplan

 5. Fakultetsstyret ønsker seg en utredning av mentorordning med sikte på at den etableres som en del av revidert studieplan
 6. For øvrig godkjennes studieplandokumentet som det er fremlagt

 

53/13 Årsplan 2014-2016/Fordeling 2014

Saken ble utsatt til ekstraordinært fakultetsstyremøte 26.09.2013

Forslag til vedtak

 1. Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som fremkommer i møtet.
 2. Fakultetetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014.
 3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestillling, vitenskapelig utstyr og eventuelle nye rekrutteringsstilinger.

54/13 Eventuelt

Avslutningsvis orienterte dekan om at det er kommet en henvendelse fra Likestillingsombudet vedr avtale med Olympiatoppen om tilrettelegging av studiene for toppidrettsutøvere, som de mener kan virke diskriminerende i forhold til andre studenter.

 

Samlefil (pdf) (9 MB)

Publisert 18. sep. 2013 13:35 - Sist endret 6. nov. 2013 13:41