Sakskart til fakultetsstyremøte 17.09.2013

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Godkjenninger

46/13 Godkjenning av innkalling

47/13 Godkjenning av dagsorden

48/13 Godkjenning av protokoll fra 25.06.2013

Presentasjon

49/13 Presentasjon av Joint Degree ved Helsam

ved Terje P. Hagen

Vedtak på dekani fullmakt

50/13 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

51/13 Regnskap pr. 31.07.2013

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.07.2013 til etterretning.

52/13 Oslo 2014: Godkjenning av revidert, overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin

Forslag til vedtak:

 1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til implementeringsplan for Oslo 2014
 2. Fakultetsstyret delegerer oppgaven med å gjennomgå og godkjenne modulplanene, og derved også det faglige innholdet i revidert studieplan, til programrådet
 3. Fakultetsstyret vedtar å innføre en gradert karakterskala (A-F), men kun fra og med de studentkull som tas opp på studiet fra høsten 2014. Det åpnes for at man også i ny ordning kan bruke bestått/ikke-bestått for enkelte emner.
  Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å beslutte løsninger og eventuelt fremme sak for Universitetsstyret i forbindelse med implementeringen av bokstavkarakterer i studiet. Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes.
 4. Fakultetsstyret går inn for innføring av systematisk opplæring i kliniske, praktiske ferdigheter som en del av revidert studieplan
 5. Fakultetsstyret ønsker seg en utredning av mentorordning med sikte på at den etableres som en del av revidert studieplan
 6. For øvrig godkjennes studieplandokumentet som det er fremlagt

53/13 Årsplan 2014-2016/Fordeling 2014

Forslag til vedtak

 1. Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som fremkommer i møtet.
 2. Fakultetetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014.
 3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestillling, vitenskapelig utstyr og eventuelle nye rekrutteringsstilinger.

54/13 Eventuelt

 

Samlefil (pdf) (9 MB)

Publisert 9. sep. 2013 13:49 - Sist endret 10. sep. 2013 09:35