Protokoll fra ekstraordinært fakultetsstyremøte 26.09.2013

Tilstede

Styret:

Frode Vartdal, Asbjørn Kravik, Tuva Jin Hauge (vara for Julia Brox Skranes), Finn Wesenberg, Tor Berge, Vigdis Bjerkeli (vara for Rita Iren Olsen), Hilde Nebb, Nina Vøllestad

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Kristin Heggen

Gjester:

Mette Langballe

Referent:

Åse Sørheim

Godkjenninger

55/13 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

56/13 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen kommentarer til dagsorden, dagsorden ble godkjent.

57/13 Godkjenning av protokoll fra 17.09.2013

Protokoll fra 17.9.13 skal reformuleres med fullstendig vedtak. Protokollen ble godkjent.

Vedtakssaker

58/13 Regnskap pr. 31.07.2013 (utsatt fra 17.09.2013, tidligere saksnr. 51/13)

Ny regnskapsrapport per 31.8.13 ble utdelt i møtet.

Fakultetet vil vurdere en omlegging av måten budsjett og regnskap legges frem på for å unngå å gi inntrykk av at man har store overskudd når man ikke har det, blant annet ved å synliggjøre bundne midler.

Det skal synliggjøres i tekstfeltet at det regnskapsmessige overskuddet allerede er disponert og ligger som utestående utbetalinger.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.08.2013 til etterretning.

59/13 Årsplan 2014-2016/Fordeling 2014 (utsatt fra 17.09.2013, tidligere saksnr. 53/13)

Fakultetsledelsen leverer oppdatert status for årsplan til neste styremøte, 5.11.13.

Til neste styremøte skal det gjøres en vurdering av målindikatorene i forhold til når det er hensiktsmessig å hente ut resultatene og presentere dem gjennom året, slik at de kan brukes som et styringsverktøy for fakultetet. Det kan være aktuelt å legge inn sykefravær som en indikator ifht arbeidsmiljø. Studentrepresentanten foreslo i tillegg en indikator som synliggjør hvordan studentene har det. Det kan være aktuelt å lage en undersøkelse tilsvarende den nasjonale ARK arbeidsmiljøundersøkelsen rettet mot studentene, dette meldes inn til AMU og sentral prosjektgruppe. Studentene oppfordres til å spille dette inn gjennom studentorganisasjonen.

Det bør settes opp semestervise allmøter med studentene, der de får møte fakultetsledelsen og sine tillitsvalgte. I tillegg bør det lages en nettside som viser alle studentrepresentanter på hvert trinn og hvert fag.

Styremedlemmene ser forhåndsdisponeringen som en stor utfordring, særlig uten klare rutiner for hva som skal forhåndsdisponeres og hvordan dette skal følges opp og tilbakebetales.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

  1. Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som fremkommer i møtet.
  2. Fakultetetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014.
  3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestillling, vitenskapelig utstyr og eventuelle nye rekrutteringsstilinger.
  4. Styret er prinsipielt imot forhåndsdisponering, men ber fakultetsledelsen komme tilbake i første styremøte 2014 med en vurdering av de spesifiserte satsninger med bakgrunn i reelt regnskapsmessig overskudd fra 2013. En eventuell ubalanse må korrigeres ved en reduksjon i satsninger.

60/13 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.

 

Samlefil (pdf) (9 MB)

Publisert 29. okt. 2013 15:29 - Sist endret 29. okt. 2013 15:29