Protokoll fra fakultetsstyremøte 5.11.2013

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Tilstede

Styret:

Frode Vartdal, Asbjørn Kravik, Fredrik Brekke, Finn Wesenberg, Tor Berge, Rita Iren Olsen, Hilde Nebb, Nina Vøllestad, Tove Strand

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Kristin Heggen

Gjester:

Mette Langballe, Halvor Fahle, Astrid Holø, Liv Bjøntegaard Finess

Referent:

Åse Sørheim

Godkjenninger

61/13 Godkjenning av innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

62/13 Godkjenning av dagsorden

Dekan Frode Vartdal meldte en sak til eventuelt angående artikler i Universitas. Sak nr. 71 og 72 falt bort.

Videre ble det gitt en orientering om feil i protokoll fra saken om Oslo 2014, dette vil bli korrigert.

Dagsorden ble godkjent.

63/13 Godkjenning av protokoll fra 26.09.2013

Det var ingen kommentarer til protokoll fra 26.9.13, protokoll ble godkjent.

Vedtakssaker

64/13 Regnskap pr. 30.9.2013

Halvor Fahle orienterte.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 30.9.2013 til etterretning.

65/13 Fordeling 2014 - Tilllegg til vedtak til fordeling 26.9.2013

Dekan Frode Vartdal orienterte.

Styret ser behovet for de ressursene som omtales i tillegget, imidlertid anser de det som betenkelig at dette kommer som en del av forhåndsdisponeringen, og ser at det vil kunne gå på bekostning av tildeling til instituttenes faglige aktivitet. Dette er en fast stilling, og de forhåndsdisponerte midlene skulle ikke gå til å dekke slike utgifter.

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og øker forhåndsdisponeringen med 700 000 kroner. Fakultetsstyret opprettholder pkt. 4 i fordelingsvedtaket fra 26.september 2013.

66/13 Avvikling av fakultetets likestillingsutvalg

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og avvikler likestillingsutvalget. Fakultets ledergruppe erstatter utvalget og prodekan for studier (BM) får et spesielt ansvar for å følge opp likestillingsarbeidet ved fakultetet. Fakultetsstyret ber om årlig rapport på likestillingsarbeidet.

Orienteringssaker

67/13 Virksomhetsrapportering

Styret uttrykker stor tilfredshet med både virksomhetsrapporteringen og ledelsens tilbakemeldinger. Styret uttrykker bekymring når det gjelder tilstanden på disseksjonssalen og ber om å bli holdt løpende orientert om fremdrift når det gjelder de tiltak som igangsettes.

68/13 Resultatmål 2014 - Resultater 2008-2012

Mette Langballe orienterte.

Styret ønsker en kolonne med rødt, gult og grønt for å synliggjøre status overfor styret. Styret etterspør også muligheter for rapportering på sykefravær. Studentene etterspør miljøundersøkelser for studenter.

69/13 Status for fakultetets årsplan

Dekan Frode Vartdal orienterte.

70/13 HMS-saker

HMS-koordinator Liv Finess orienterte om ARK som er en arbeidsmiljøundersøkelse. Hun orienterte også om mangelfull rengjøring av kontorene i Oslo universitetssykehus.

Styret vil bli orientert om handlingsplaner basert på resultatene, ikke direkte om resultatene av ARK.

Fakultetsdirektør Bjørn Hol orienterte om en fremtidig omstrukturering av fakultetssekretariatet fra syv til fire seksjoner (studier, forskning, administrasjon generelt og regionaletiske komiteer). Man regner med å implementere ny organisering fra 1.1.14.

Det er meldt inn bekymring fra enkelte ansatte om for kort frist for implementering.

71/13 Senter for klinisk ernæring

Saken trukket.

72/13 Master of public health

Saken trukket.

73/13 Statsbudsjettet, kiropraktorutdanningen

Fakultetsdirektør Bjørn Hol orienterte om at det ikke er bevilget midler til opprettelse av kiropraktorutdanningen i statsbudsjettet for 2014.

74/13 Eventuelt

Dekanen orienterte kort om seminar «Sunn aldring» 14.11.13. Åse Sørheim sender ut lenke til nettside.

Videre orienterte dekanen om en Universitas-artikkel som, som etter fakultetsledelsens mening inneholder feilaktige opplysninger. Fakultetsledelsen vil sende et motsvar til Universitas og be om at dette i tråd med god presseskikk tas inn i neste utgave av avisen.

 

Samlefil (pdf)

Publisert 9. des. 2013 13:27 - Sist endret 9. des. 2013 13:27