Protokoll fra fakultetsstyremøte 17.12.2013

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 15.00-17.00, på Radisson Blu Scandinavia Hotell.

Til stede:

Frode Vartdal, Asbjørn Kravik, Fredrik Brekke, Finn Wesenberg, Rita Iren Olsen, Hilde Nebb, Nina Vøllestad, Tove Strand

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Kristin Heggen, Ingrid Os

Fra administrasjonen:

Halvor Fahle, Liv Bjøntegaard Finess

Gjester:

Andreas Moan (OUS)

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

75/13 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

76/13 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

77/13 Godkjenning av protokoll fra 05.11.2013

Protokoll fra møte 05.11.2013 ble godkjent uten merknader.

Presentasjon

78/13 Morgendagens helsevesen - om brukere, mobile tjenester og andre forstyrrende elementer

v/ prosjektdirektør dr. med. Andreas Moan, Oslo universitetssykehus

Presentasjon

Vedtak på dekani fullmakt

79/13 Doktorgradsprøver

a. Oppnevning av komité

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

80/13 Regnskap per 31.10.13

Oppdatert regnskapsrapport pr. 30.11.2013 ble utdelt og gjennomgått av Halvor Fahle.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporter pr. 31.10.13 og 30.11.2013 til etterretning.

81/13 Avlyst fagprøve for utenlandsmedisinere i 2014

Frode Vartdal orienterte fra møte i Helsedirektoratet som fant sted etter at fakultetsnotat var sendt ut. Det ble i møtet klart at Helsedirektoratet, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) og Det medisinske fakultet deler synspunkt som går ut på at autorisasjon ikke bør gis uten at fagprøven er bestått. Når det har forekommet at leger har fått autorisasjon uten bestått fagprøve, er dette fordi vedtak fra SAK etter klage er blitt satt til side av Helsepersonellnemnda. Bakgrunn for dette er at det mangler klar forskriftshjemmel for å stille krav om bestått fagprøve.

Styret diskuterte saken, og delte bekymringen for at autorisasjon av utenlandske leger uten bestått fagprøve kan gå ut over pasientsikkerheten.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret er bekymret for signalene som går ut på at fagprøven skal avskaffes uten at det er en annen testing av kandidatenes kompetanse innen medisinske kunnskaper, kliniske ferdigheter samt evne til kommunikasjon på plass. Erfaringen fra tidligere tester viser at en stor andel av de som går opp til eksamen, ikke har den kompetanse som er nødvendig for å få autorisasjon i Norge.

Vedtak (enstemmig):

Av hensyn til pasientsikkerheten ber fakultetsstyret om at departementet prioriterer forskriftsendring som gir klar hjemmel for krav om bestått fagprøve for å få autorisasjon som lege i Norge.

Orienteringssaker

82/13 Scientia Fellows (COFUND)

Hilde Nebb orienterte.

Styret uttrykte stor anerkjennelse for arbeidet som har vært nedlagt for å få tilslag på dette prosjektet fra EU.

83/13 HMS-saker

Liv Bjøntegaard Finess orienterte.

HMS-koordinator orienterte om at arbeidsmiljøundersøkelsen ARK nå er sendt ut med svarfrist 20.12.2013. Svarprosent så langt ligger på 55.

Det ble videre orientert om at Klinmed arbeider med å få en detaljert oversikt over problemet med manglende renhold i OUS sine lokaler, for å kunne ta dette opp med OUS. Representanten Tove Strand informerte om at dette problemet også blir fulgt opp fra OUS side.

Det ble så orientert om omlegging av fakultetets HMS-nettsider, som nå bygges opp på samme måte som UiOs HMS-sider. Det ble også vist eksempler på hvordan noen av sidene vil se ut.

Representanten Rita Olsen spurte om det var riktig at Institutt for helse og samfunn ikke har egen HMS-koordinator. Det ble orientert om at dette ansvaret er tillagt administrasjonssjef ved dette instituttet.

74/13 Eventuelt

Frode Vartdal orienterte Teknisk avdeling nå prioriterer utbedring av forholdene ved disseksjonssalen i Domus Medica. Forholdene har over en lengre periode vært vurdert som uholdbare.

Bjørn Hol orienterte om at det fra 01.01.2014 vil bli iverksatt strukturendring ved fakultetsadministrasjonen. Endringen er begrunnet i ønske om større og mer robuste enheter, klarere skille mellom drift og utvikling og hensiktsmessige lederspenn.  Det er også opprettet en liten enhet for lederstøtte. En arbeidsgruppe har arbeidet med forslag til endring, som ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene uten at det framkom innsigelser.

Representanten Finn Wesenberg ble takket av etter endt periode, og ga selv uttrykk for at han har opplevd vervet som givende. Han fortsetter som vararepresentant til styret fra 01.01.2014.

 

Samlefil (pdf)

Publisert 13. feb. 2014 09:16 - Sist endret 5. mars 2014 14:39