Protokoll fra fakultetsstyremøte 04.03.2014

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal, Nina Vøllestad, Tove Strand, Rita Iren Olsen, Asbjørn Kravik, Fredrik Brekke, Per Morten Sandset, Tor Berge

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Ingrid Os, Kristin Heggen

Fra administrasjonen:

Mette Langballe, Halvor Fahle

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

1/14 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

2/14 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent

3/14 Godkjenning av protokoll fra 17.12.2013

Tor Berge etterlyste status i sak 81/13. Frode Vartdal svarte at brevet er sendt, men vi har ikke mottatt svar. Tove Strand foreslo å etterlyse svar, noe Frode Vartdal var enig i.

Protokoll fra møte 17.12.2013 ble godkjent uten merknader.

Vedtakssaker

4/14 Regnskap pr. 31.12.2013

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.12.2013 til etterretning.

5/14 Disponering av overskudd fra 2013

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til disponering av regnskapsmessig overskudd for 2013 og ekstrainntekt i 2014.

6/14 Oppnevning av valgstyre for perioden 2014-2017

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre for kommende valgperiode:

  • Professor Per Grøttum
  • Professor Marit Veierød
  • Student Shamraiz Ahmed Sharif
  • Seniorrådgiver Mette Groseth Langballe

Orienteringssaker

7/14 HMS-saker

Bjørn Hol orienterte om ARK, arbeidsmiljøundersøkelsen som gjennomføres ved fakultetet. Kartleggingen er avsluttet ved fakultetsadministrasjonen, og resultatene er i hovedsak gode. Det arbeides nå systematisk med oppfølging.

Frode Vartdal orienterte om at IMB har hatt inspeksjon fra Arbeidstilsynet uten at det ble påvist noe avvik. Tidligere avvik er lukket. Styret sa seg svært tilfreds med arbeidet som er lagt ned med dette ved IMB.

8/14 Likestillingsombudets uttalelse vedrørende graviditet og permisjon fra medisinstudiet

Bjørn Hol orienterte om at fakultetet er klagd inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet av en student som har fått avslag på søknad om spesiell tilrettelegging i forbindelse tilbakekomst etter fødselspermisjon. Klagen var bl.a. begrunnet med at tilsvarende tilrettelegging som det var søkt om, har vært gjennomført for to toppidrettsutøvere som har hatt permisjon. Ombudet konkluderte med at fakultetets praksis er kjønnsdiskriminerende og at loven er brutt. Fakultetets argumentasjon om at tilretteleggingen ville være ressurskrevende anses ikke som gyldig. Det er mulig å klage vedtaket inn for Likestillings- og diskrimineringsnemda. Det er ikke sannsynlig at avgjørelsen blir omstøtt med mindre fakultetet kan bringe opp argumentasjon som ikke allerede er framkommet i saken. Etter nøye vurdering og juridisk rådgivning har fakultetet valgt å akseptere ombudets kjennelse.

9/14 Oversikt over sykefravær

Astrid Holø redegjorde. Sykefraværet er lavt og har vært synkende siden 2011. Det er grunn til å anta en viss underrapportering blant vitenskapelig personale, da disse ikke er underlagt plikt til å rapportere tilstedeværelse, slik som de teknisk/administrativt tilsatte. Det er likevel ingen grunn til å anta at fraværet er høyt i denne gruppen. Tendensen er lik både på tvers av instituttene og når man skiller ut rent administrative enheter.

10/14 Rekrutteringsform for instituttleder ved Institutt for helse og samfunn

Frode Vartdal redegjorde for reglementet, som innebærer at instituttleder kan enten velges eller tilsettes. Endring av rekrutteringsform kan vedtas av universitetsstyret i forkant av ny periode, hvis instituttråd/instituttstyre eller fakultetsstyret ber om det. Instituttrådet ved Helsam har nå anbefalt valg, noe som er oversendt universitetsstyret via fakultetet, jf gjeldende prosedyre. Etter ordskifte om hvorvidt det kunne være aktuelt for fakultetsstyret og uttale seg om saken, ble det enighet om at det forberedes sak til neste møte. Man vil da på prinsipielt grunnlag vurdere om styret skal ta standpunkt til hvordan instituttledere bør rekrutteres ved fakultetet. Det vurderes også hvorvidt fakultetsstyret skal avgi supplerende uttalelse angående valg eller tilsetting ved Helsam for kommende periode.

11/14 Eventuelt

Studentutveksling

Asbjørn Kravik orienterte om at det er foretatt endring i reglene for studentutveksling uten at studentene har vært involvert. Han ønsket redegjørelse for hvem som har myndighet til å vedta slik regelendring, og for hvordan prosessen har foregått. Det ble opplyst at dekan har vedtatt regelendringen, og det er juridisk avklart at dette er riktig myndighet. Mht prosessen, så har forrige og nåværende leder for MFU vært forhåndsorientert av studiedekan. Studiedekan ba også om at det ble arrangert allmøte i forkant av endringen, noe studentene ikke ønsket å prioritere på det tidspunktet. Det ble tatt til etterretning at det kunne vært lagt enda mer vekt på kommunikasjon med studentene i denne saken. Det ble for øvrig redegjort generelt for ordningen. Hovedregel er at studenter med problemfritt studieløp kan få utveksling; dette av hensyn til både studenten selv, mottakende studiested og fakultetet. I hovedsak fungerer utvekslingsordningen svært bra, men etter to bekymringsmeldinger fra mottakende studiested, fant fakultetet det riktig å presisere reglene.

Endring i spesialiseringsordningen

Fredrik Brekke stilte spørsmål om hvordan fakultetet stiller seg til forslag om endring som innebærer at forskning ikke lenger skal være meritterende for opptak til spesialisering. Dekan svarte at fakultetet, sammen med øvrige medisinske fakulteter i Norge engasjerer seg i saken via flere kanaler. Tove Strand opplyste at også OUS har engasjert seg, og anbefalte studentene som gruppen å avgi uttalelse til direktoratet som behandler saken. Per Morten Sandset påpekte at det fremdeles er usikkert hva som blir resultatet, og at mange parter spiller inn i denne perioden. Etter at den pågående konsekvensutredningen er ferdig, blir saken sendt på høring.

Feilmedisinering

Tove Strand informerte om at det forekommer feilmedisinering, noen ganger med tragisk utfall, som følge av at medisinere gjør feilberegninger ved dosering, og spurte hvor mye vekt det legges på matematikkunnskaper i studiet. Frode Vartdal informerte om at faget farmakologi nok har hatt for lite fokus i nåværende studieordning, noe som vil bli endret i Oslo 20104.

Nettverk for global helse og samarbeid

Tove Strand etterlyste status for ovennevnte. Frode Vartdal opplyste at fakultetet for tiden har stort fokus på samarbeid med Jimma (Etiopia) og Kina. Senter for global helse er under oppretting, og her vil samarbeid med universitetssykehusene inngå. Fakultetet har redusert antallet institusjonelle partnere, for å kunne styrke samarbeidet med de som gjenstår.

Senter for klinisk ernæring og Master og Public Health

Nina Vøllestad etterlyste status for ovennevnte. Bjørn Hol informerte om at samarbeidsavtale med OUS vedrørende Senter for klinisk ernæring er under arbeid. Kristin Heggen informerte om at det foregår et arbeid for å konkretisere synergier i forhold til øvrige masterprogrammet, slik styret har bedt om. Det er vanskelig å være helt eksakt nå mht når arbeidet er ferdig.

Orientering om Oslo 2014

Ingrid Os orienterte. Arbeidet går etter planen. 1. modul (sammenslåing av to nåværende moduler) er under detaljplanlegging. Det er startet arbeid i fire modulgrupper. Det er foretatt en mindre revisjon i framdriftsplanen, uten at dette vil medføre endring i framdriften som helhet. Det startes nå opp mentorgrupper. En gruppe arbeider med evaluering av kvalitet, og overgangsordninger er planlagt. Det tiltrer ny medarbeider dedikert til arbeidet med studieplanen, og ny professor i medisinsk pedagogikk er aktiv i prosessen. Det startes opp kurs i studieteknikk for nye studenter, og det er ønskelig å utvide tilbudet på sikt. Per Morten Sandset påpekte at det er viktig å motivere også lærerstaben til å drive god undervisning, og at sykehusene tar godt i mot studentene. Ingrid Os informerte om at styrking av lærerstaben er et viktig element i Oslo 2014. Tove Strand opplyste at OUS arbeider med å styrke status for utdanningsaktiviteter ved sykehuset. Asbjørn Kravik påpekte at veilederes holdninger er viktig. Frode Vartdal var enig i dette, og informerte om at han nå innfører velkomstsamtaler med alle nytilsatte i toppstillinger ved fakultetet, og at holdninger til undervisning vil være et viktig tema i samtalene. Kristin Hegge påpekte at det er viktig med gode forskningsbaserte evalueringer av undervisningen, og at dette er noe man vil arbeide med.

 

Samlefil (pdf)

Publisert 11. mars 2014 14:32 - Sist endret 28. mars 2017 11:08