Protokoll fra fakultetsstyremøte 20.5.2014

Fakultetsstyremøtet fant sted ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg, Russland.

Til stede:

Frode Vartdal, Hilde Nebb, Nina Vøllestad, Tove Strand, Rita Iren Olsen, Asbjørn Kravik, Fredrik Brekke, Per Morten Sandset, Tor Berge

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Kristin Heggen

Referent:

Borghild Arntsen

Godkjenninger

12/14 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

13/14 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

14/14 Godkjenning av protokoll fra 04.03.2014

Protokoll fra møte 4.3.2014 ble godkjent uten merknader.

Vedtak på dekani fullmakt

15/14 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

16a/14 Rekrutteringsform for instituttledere ved Det medisinske fakultet og ved Institutt for helse og samfunn

Forslag til vedtak:

  1. Fakultetsstyret vurderer det på prinsipielt grunnlag slik at tilsetting er den mest hensiktsmessige rekrutteringsformen for instituttledere ved Det medisinske fakultet, gitt de utfordringer fakultetet står over for.
  2. Det medisinske fakultets styre er orientert om at instituttrådet ved Institutt for helse og samfunn anmoder universitetsstyret om å vedta valg som rekrutteringsform i forbindelse med utløp av instituttlederperiode årsskiftet 2014/2015. Styret ønsker på prinsipielt grunnlag å avgi supplerende uttalelse før saken behandles i universitetsstyret, jf. dette vedtaks punkt 1. Gitt de utfordringer fakultetet og instituttet står overfor, anbefaler fakultetsstyret at instituttleder ved Helsam tilsettes.

Etter diskusjoner i styret, hvor det bl.a. kom fram at styret ikke ønsket å uttale seg spesifikt om rekrutteringsform i forbindelse med utløp av instituttlederperiode ved Helsam, trakk dekan pkt. 2 i forslag til vedtak. Når det gjaldt prinsipiell vurdering av rekrutteringsform for instituttledere, ønsket styret å komme tilbake til denne saken etter det har vært gjennomført en mer grundig prosess omkring dette ved fakultetet.

Vedtak:

Sak om rekrutteringsform for instituttledere utsettes. Det legges fram for fakultetsstyret en skisse for en mer helhetlig prosess for diskusjon av rekrutterings- og styringsform på instituttnivå, hvor også instituttene involveres.

16b/14 Oppnevning av valgkomite ved Institutt for helse og samfunn

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner den foreslåtte valgkomiteen.

17/14 Forslag til ny ledelses- og organisasjonsstruktur ved Institutt for medisinske basalfag

Forslag til vedtak:

  1. Fakultetsstyret gir tilslutning til instituttleders forslag til lederstruktur og organisering av avdelingene ved Institutt for medisinske basalfag.
  2. Fakultetsstyret anbefaler konsekvent navnebruk i ny struktur, slik at samtlige enheter på nivå 4 benevnes som «avdeling» og på nivå 5 som «seksjon».
  3. Når det gjelder spørsmålet om instituttstyre vs. instituttråd, så vil dekan legge fram sak om dette på et senere tidspunkt.

 

Vedtak (enstemmig):

  1. Fakultetsstyret gir tilslutning til instituttleders forslag til lederstruktur og organisering av avdelingene ved Institutt for medisinske basalfag.
  2. Fakultetsstyret anbefaler konsekvent navnebruk i ny struktur, slik at samtlige enheter på nivå 4 benevnes som «avdeling» og på nivå 5 som «seksjon».
  3. Når det gjelder spørsmålet om instituttstyre vs. instituttråd, så vil dekan legge fram sak om dette på et senere tidspunkt.
  4. Det lages en plan for rekrutteringprosessen for ledere i den nye strukturen i henhold til UiOs regelverk.

Orienteringssaker

18/14 HMS-saker

Bjørn Hol orienterte.

I diskusjonen ble det bemerket at fakultetet mangler plan for internrevisjon. Fakultetsdirektør informerte om at UiO sentralt har plan for internrevisjon, men at det ikke er krav om dette på fakultetsnivå. Fakultetet gjennomfører månedlig rapportering og det er årlig riksrevisjon, og man bør vurdere nøye iverksetting av ytterligere revisjoner. Flere styremedlemmer mente internrapporter kunne være et nyttig verktøy for ledelsen.

19/14 Resultater 2013

Fakultetsstyret tok rapporten til orientering.

20/14 Regnskap pr mars 2014, basis og eksternt finansiert virksomhet

Fakultetsstyret tok regnskapet til orientering.

21/14 Scientia Fellows

Hilde Nebb orienterte.

Scientia Fellows er et EU-finansiert internasjonalt postdoktorprogram for 72 nye postdoktorer innen helseforskning som er lagt til MED ved UiO. Programmet er delfinansiert med 40 % fra EU og 60 % fra partnere. EU finansierer 6.8 millioner Euro. Med midler fra KD vil dette generere 70 mill til MED. MED vil lage nye kurs for postdoktorer innen karriereutvikling, lederutdanning og skriving av EU-søknader. Scientia Fellows vil være et spleiselag mellom EU og instituttene.

Det ble videre orientert om at det arbeides med å få opprettet et Grant Office, slik at UiO og OUS kan etablere et felles EU-kontor innen januar 2015.

22/14 Eventuelt

1. En utredning viser at kvinneandelen øker ved flere fakulteter ved UiO, kvinner overtar på flere områder. Det ble diskutert om man har kommet så langt at man bør begynne å diskutere kvotering av menn inn på medisinstudiet som nå har en kvinneandel på over 70 %. For å rekruttere inn flere menn kan man i stedet for kvotering se på opptakskravene til medisin og se på flere kriterier enn karakterer. Det ble også nevnt at det finnes likestillingsmidler som muligens kan benyttes til rekruttering av flere menn.

2. Det ble orientert om en personalsak ved fakultetet.

 

 

 

 

Publisert 28. mai 2014 09:54 - Sist endret 21. feb. 2018 16:32