Protokoll fra fakultetsstyremøte 24.6.2014

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 15.00-18.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal, Hilde Nebb, Nina Vøllestad, Per Morten Sandset, Rita Iren Olsen, Tove Strand, Tor Berge, Asbjørn Kravik, Sindre Lee (vara for Fredrik Brekke)

Forfall:

Fredrik Brekke

Fra fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Fra administrasjonen:

Liv B. Finess, Halvor Fahle, Mette G. Langballe

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

23/14 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

24/14 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent, herunder tilkommet sak under eventuelt.

25/14 Godkjenning av protokoll fra 20.05.2014

Protokoll fra møte 20.5.2014 ble godkjent, etter en mindre justering under sak 18/14.

Vedtakssaker

26/14 Normer for arbeidstid, undervisning, evaluering og annet pålagt arbeid

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanatets forslag og vedtar normene, slik de framgår av fakultetsnotat (arkivsaksnr. 2012/3560)

Vedtak (enstemmig):

27/14 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2014

Forslag til vedtak:

Virksomhetsrapportering pr. 1. tertial 2014 tas til etterretning

Vedtak (enstemmig):

Virksomhetsrapportering pr. 1. tertial 2014 tas til etterretning.

  • Fakultetsstyret ber dekan ta initiativ til gjennomgang av følgende forhold når det gjelder drift av Avdeling for komparativ medisin: driftskostnader, organisering, finansiering og brukerbetaling.
  • Fakultetsstyret ber om at det fremmes egen sak om utviklingen innen forskningspublisering.

28/14 Regnskap pr. 30. april 2014

Vedtak (enstemmig):

Regnskap pr. 30. april 2014 tas til etterretning

29/14 Rekrutteringsform for ledere og valg av form for kollegialt organ på instituttnivå - forslag til prosess

Forslag til vedtak:

Forslag til prosess godkjennes.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen legge fram sak vedrørende anbefalt rekrutteringsform for dekan og instituttledere, samt form for kollegialt organ (styre eller råd) ved fakultetet innen utgangen av 2014. Saken skal bygge på gitt mandat og prosess, der instituttene, tjenestemannsorganisasjonene og studentene har vært involvert, og der det har vært innhentet informasjon om erfaringer ved andre universiteter.

Sak 30/14 Oppnevning av valgkomite ved Institutt for klinisk medisin

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner den foreslåtte valgkomiteen.

Diskusjonssaker

31/14 Budsjett 2015 - foreløpig diskusjon

Bjørn Hol innledet og redegjorde for budsjettprosessen og utfordringer forbundet med å kunne dekke inn foreslåtte strategiske satsninger, og inviterte til innspill allerede nå, med tanke på at budsjettet skal vedtas 16. september d.å. Pr. dato fordeles en høy andel av budsjettet til instituttene, noe som gir lite handlingsrom for fakultetsledelsen med tanke på iverksetting av strategiske satsninger. Det ble fra styrets side tatt til orde for at det er nødvendig å frigjøre midler til strategisk satsning. Hvis midler skal frigjøres gjennom reduserte tildelinger til instituttene, bør dette skje etter en vurdering av instituttenes behov, ikke i form av jevnt kutt.

Kristin Heggen orienterte om foreslått Senter for helseutdanning. Forslaget ble godt mottatt. Det ble poengtert at det vil være viktig med en klar arbeidsdeling mellom et slik senter og eksisterende studieseksjon for å unngå misbruk av ressurser i form av at det bygges opp parallelle administrasjoner. Det ble også pekt på at det er viktig å ha øye for hvem som er aktuelle mottakere ifbm oppbygning av et slik senter.

Orienteringssaker

32/14 HMS-saker

Liv Bjøntegaard Finess orienterte.

Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved fakultetsadministrasjonen, Helsam og Klinmed. Det arbeides med oppfølging/tiltaksplaner. IMB vil gjennomføre undersøkelsen på et senere tidspunkt. Det arbeides med oppfølging/tiltaksplaner.

Det er nedsatt en sentral gruppe ved UiO som utreder sikkerhets- og beredskapssituasjonen.

33/14 Orientering om Oslo 2014

Orienteringssak utgikk.

34/14 Eventuelt

a) Brev fra fire faglige ledere ved Institutt for medisinske basalfag vedrørende ny lederstruktur ved instituttet

Brevet var sendt fakultetsstyrets medlemmer før møtet, og de fleste hadde også mottatt informasjon om saken pr telefon før møtet. Saken ble diskutert. Ingen av styrets medlemmer mente at det gjennom brevet eller mottatte telefoner har tilkommet vesentlig informasjon som ikke var kjent for styret under behandling av sak 17/14.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret opprettholder vedtak fra sak 17/14. Fakultetsstyret ber dekan se til at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon i forbindelse med implementering av ny lederstruktur ved Institutt for medisinske basalfag.

b) Møte med Folkehelseinstituttet

Bjørn Hol orienterte om at dekan og fakultetsdirektør har vært i møte med Folkehelseinstituttet i forbindelse med saker vedrørende Rettsmedisinsk institutt som har vært tatt opp i pressen den senere tid.

 

 

 

Publisert 25. juni 2014 14:03 - Sist endret 15. des. 2014 11:23