Sakskart til fakultetsstyremøte 24.6.2014

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

23/14 Godkjenning av innkalling

24/14 Godkjenning av dagsorden

25/14 Godkjenning av protokoll fra 20.05.2014

Vedtakssaker

26/14 Normer for arbeidstid, undervisning, evaluering og annet pålagt arbeid

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanatets forslag og vedtar normene, slik de framgår av fakultetsnotat (arkivsaksnr. 2012/3560)

27/14 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2014

Forslag til vedtak:

Virksomhetsrapportering pr. 1. tertial 2014 tas til etterretning

28/14 Regnskap pr. 30. april 2014

Forslag til vedtak:

Regnskap pr. 30. april 2014 tas til etterretning

29/14 Rekrutteringsform for ledere og valg av form for kollegialt organ på instituttnivå - forslag til prosess

Forslag til vedtak:

Forslag til prosess godkjennes

Sak 30/14 Oppnevning av valgkomite ved Institutt for klinisk medisin

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner den foreslåtte valgkomiteen.

Diskusjonssaker

31/14 Budsjett 2015 - foreløpig diskusjon

Orienteringssaker

32/14 HMS-saker

Orientering ved Liv Bjøntegaard Finess

33/14 Orientering om Oslo 2014

Orientering ved Ingrid Os

34/14 Eventuelt

 

 

 

Publisert 22. mai 2014 14:50 - Sist endret 15. des. 2014 11:22