Protokoll fra fakultetsstyremøte 16.9.2014

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl. 15.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal, Hilde Nebb, Nina Vøllestad, Per Morten Sandset, Rita Olsen, Fredrik Brekke, Ida Fattah, Tove Strand, Tor Berge

Fra fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Ingrid Os, Kristin Heggen

Fra administrasjonen:

Mette Langballe, Halvor Fahle

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

35/14 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

36/14 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent, herunder tilkommet orienteringssak under eventuelt.

37/14 Godkjenning av protokoll fra 24.06.2014

Protokoll fra møte 24.6.2014 ble godkjent.

Vedtak på dekani fullmakt

38/14 Doktorgradsprøver

Oversikt over godkjente komiteer og innstillinger:

Vedtakssaker

39/14 Normer for arbeidstid, undervisning, evaluering og annet pålagt arbeid - presisering av vedtak

Saken ble utsatt. Fakultetsstyret ba om at UiO går i dialog med OUS om forståelse av "Avtale om arbeidstakere i kombinerte stillinger mellom Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus HF". Hvis det viser seg at det ikke er felles forståelse av hva avtalen innebærer med tanke på antall timer til undervisning for professor II/førsteamanuensis (20% stilling), bør reforhandling av avtalen vurderes. Fakultetsstyret ber om å bli holdt orientert om saken.

40/14 Fordeling 2015

Det ble innledningsvis informert om at man fra fakultetets side, i samråd med UiO sentralt, ser nærmere på problemstillingen som gjelder overheadsatser ved Centre for Immunregulation (CIR). Forslag om bevilgning trekkes derfor tilbake, og fordelingstallene justeres i henhold til dette.

Vedtak (enstemmig):

•Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte fordeling for 2015, med unntak av forslaget til kompensasjon for overhead knyttet til SFF’et Centre for Immune Regulation (trukket av dekanus)
•Forhåndsdisponeringen på kr 0,6 mill kroner dekkes gjennom det forventede regnskapsoverskudd fra 2014
•Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, vitenskapelig utstyr og eventuell nye rekrutteringsstillinger
•Fakultetsstyret ber om at det vil bli gitt en budsjettoppdatering med informasjon om inndekning på første styremøte etter at årsregnskapet for 2014 foreligger
 

41/14 Regnskap pr. 31. juli 2014

Vedtak:

Regnskap pr. 31. juli 2014 tas til etterretning

Orienteringssaker

42/14 HMS-saker

Bjørn Hol orienterte om at arbeidsmiljøundersøkelser nå er avsluttet ved fakultetsadministrasjonen, Klinmed og Helsam, mens IMB vil gjennomføre undersøkelse etter iverksetting av ny organisasjonsstruktur. Resultatene må anses som gode, og oppfølging er i gang. Man vil komme tilbake med mer konkret gjennomgang av undersøkelsen, resultatene og oppfølgende tiltak.

43/14 Orientering om Oslo 2014

Ingrid Os orienterte, se vedlagt presentasjon:

 

44/14 Eventuelt

Bjørn Hol  orienterte om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2014. Det medisinske fakultet kommer svært godt ut.

  • informasjon om undersøkelsen
Publisert 17. sep. 2014 13:38 - Sist endret 23. mars 2022 18:02