Sakskart til fakultetsstyremøte 16.9.2014

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

35/14 Godkjenning av innkalling

36/14 Godkjenning av dagsorden

37/14 Godkjenning av protokoll fra 24.06.2014

Vedtak på dekani fullmakt

38/14 Doktorgradsprøver

Oversikt over godkjente komiteer og innstillinger:

Vedtakssaker

39/14 Normer for arbeidstid, undervisning, evaluering og annet pålagt arbeid - presisering av vedtak

Forslag til vedtak:

For undervisnings- og forskningsstillinger følges en normalfordeling på 50-50 mellom forskning og undervisning over tid innenfor rammene ved den enkelte grunnenhet, og som hovedregel tilsvarende for den enkelte vitenskapelig ansatt.

Undervisningstid for professor II ved Institutt for klinisk medisin er 203 timer i året.

Undervisningstid for professor II ved Institutt for helse og samfunn og Institutt for medisinske basalfag er 50-50 mellom forskning og undervisning, eller etter inngåtte avtaler.

Ved veiledning av master- og prosjektoppgaver settes det et tak på fem studenter som gir uttelling i undervisningsregnskapet.

40/14 Fordeling 2015

Forslag til vedtak:

1. Fakultetetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2015.

2. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestillling, vitenskapelig utstyr og eventuelle nye rekrutteringsstilinger.

41/14 Regnskap pr. 31. juli 2014

Forslag til vedtak:

Regnskap pr. 31. juli 2014 tas til etterretning

Orienteringssaker

42/14 HMS-saker

Orientering ved Liv Bjøntegaard Finess

43/14 Orientering om Oslo 2014

Orientering ved Ingrid Os

44/14 Eventuelt

 

 

 

Publisert 9. sep. 2014 16:28 - Sist endret 15. des. 2014 11:21