Protokoll fra fakultetsstyremøte 28.10.2014

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder)

Nina Vøllestad (representant for fast vitenskapelig personale)

Per Morten Sandset (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Rita Iren Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Tor Berge (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Fredrik Brekke (studentrepresentant)

Asad Ali (studentrepresentant, vara for Ida Susanna Fattah)

Forfall:

Ida Susanna Fattah, Hilde Nebb

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Ingrid Os

Fra administrasjonen:

Liv Bjøntegaard Finess, Mette Langballe, Espen Lyng Andersen

Sekretær:

Astrid Holø

Godkjenninger

45/14 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

46/14 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

47/14 Godkjenning av protokoll fra 16.9.2014

Protokoll fra møte 16. september 2014 ble godkjent.

Vedtak på dekani fullmakt

48/14 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

Oversikt over oppnevnte komiteer (pdf)

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Oversikt over godkjente innstillinger (pdf)

Vedtakssaker

49/14 Virksomhetsrapport for 2. tertial 2014

Rapporten ble gjennomgått, og noen punkter ble gjenstand for kommentarer/spørsmål/diskusjon; bl.a. følgende:

 • Ny dyrestall ved IMB viser underskudd på ca. 7 mill kr. Lavere burpriser ved OUSs dyrestaller er en årsak til lavt belegg. Det arbeides med sak til samarbeidsorganet vedrørende problemstillingen.
 • Fakultetsledelsen ble bedt om å vurdere søknad om pilotprosjekt vedrørende bruk av andre kriterier i tillegg til karakterer i forbindelse med opptak til medisinstudiet.
 • Det ble satt fram ønske om en oversikt over hva konkret som er oppnådd gjennom de 40 tiltakene som er iverksatt i forbindelse med prosjektet Internt handlingsrom (IHR) ved fakultetet.
 • Det ble satt fram ønske om at nye styremedlemmer får informasjon om roller og ansvar.
 • Felles introduksjon for nyansatte ved fakultetet bør vurderes gjort obligatorisk.
 • Det ble stilt spørsmål vedrørende framdrift ifbm tilsetting i toppstillinger ved fakultetet, som ofte tar lang tid. Noe diskusjon omkring årsaker til dette. Tilsetting i kombinerte stillinger tar lengst tid; tiltak for å effektivisere samhandling fakultet/sykehus bør iverksettes.
 • Forskjeller i rammebetingelser mellom UiO og OUS medfører noen utfordringer bl.a. med plassering av sentre og større prosjekter. Dekanene ved de fire medisinske fakultetene har hatt møte med Kunnskapsdepartementet (KD) om disse utfordringene, og har skrevet et felles brev til KD. I brevet trekkes samarbeidet mellom NTNU og Helse Midt-Norge fram som et positivt eksempel på hvordan utfordringene kan løses.

Vedtak (enstemmig):

Virksomhetsrapport for 2. tertial 2014 tas til etterretning.

50/14 Regnskap pr. 31. august 2014

Regnskap pr. 31. august ble gjennomgått. Videre ble regnskap pr. 30. september, som ble klart etter utsendelse av saker til styret, delt ut og gjennomgått.

Vedtak (enstemmig):

Regnskap pr. 31. august og 30. september 2014 tas til etterretning

Orienteringssaker

51/14 HMS-saker

Liv Bjøntegaard Finess orienterte.

 • Renholdsproblemer i lokaler med UiO-ansatte (Klinmed og Helsam) i OUSs lokaler pga forskjellig renholdsfrekvens (OUS 1 gang pr.måned, UiO1 gang pr. uke). Saken har vært løftet til AMU. Det er foreløpig noe uklart hva som ligger i AMUS vedtak, men vi håper at UiOs ledelse vil bidra til å få en løsning på problemene.
 • En gruppe nedsatt av universitetsdirektøren har utredet sikkerhets- og beredskapssituasjonen ved UiO. I utredningen inngår det bl.a. forslag til organisering av sikkerhetsarbeidet ved UiO. Den vil bli lagt fram for universitetsstyret til behandling. Fakultetet avventer avklaring av ansvarsfordeling mellom enheter/nivåer før beredskapsøvelser iverksettes. Brannøvelser gjennomføres jevnlig.
 • Fakultetet vil sammen med MN-fakultetet arbeide for utvikling av et e-læringsprogram om HMS for studenter. Dette vil synliggjøre og dokumentere HMS-opplæringen som gis studentene. Det søkes støtte fra Norgesuniversitetet til prosjektet.
 • Fakultetets arkiv fyller ikke kravene i arkivloven. Oppgradering av arkivet vil generere kostnader for fakultetet.

52/14 Orientering om Oslo 2014

Ingrid Os orienterte.

53/14 Eventuelt

Frode Vartdal og Kristin Hegge orienterte om følgende studentundersøkelser:

Generelt kommer fakultetet svært godt ut i alle undersøkelsene, sammenlignet med andre fakulteter/enheter. Det er likevel grunn til å se nærmere på noen enkeltresultater for å finne ut hva som ligger bak resultatene og hva som kan gjøres for å forbedre.

 

 

 

 

Publisert 29. okt. 2014 09:18 - Sist endret 17. des. 2014 12:32