Protokoll fra fakultetsstyremøte 16.12.2014

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 15.00-18.00, på Hotel Bristol

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Nina Vøllestad (representant for fast vitenskapelig personale)

Per Morten Sandset (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Rita Iren Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Tor Berge (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Fredrik Brekke (studentrepresentant)

Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Fra administrasjonen:

Liv Bjøntegaard Finess, Mette Langballe, Espen Lyng Andersen

Sekretær:

Astrid Holø

Presentasjon

54/14 Elektronisk læring og digital eksamen

Orientering ved Per Grøttum, professor i medisinsk informatikk.

Godkjenninger

55/14 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

56/14 Godkjenning av dagsorden

Dekan ba om at sak 64 ble endret fra å være vedtakssak til diskusjonssak, med den begrunnelse som er referert under selve saken nedenfor.

Dette, og øvrig dagsorden ble godkjent av fakultetsstyret.

57/14 Godkjenning av protokoll fra 28.10.2014

Protokoll fra møte 28. oktober 2014 ble godkjent.

Vedtak på dekani fullmakt

58/14 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

Oversikt over oppnevnte komiteer (pdf)

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Oversikt over godkjente innstillinger (pdf)

Vedtakssaker

59/14 Etablering av Senter for helseutdanning

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultetsstyret vedtar etablering av et Senter for helseutdanning.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultetsstyret vedtar etablering av et Senter for helseutdanning. Fakultetsstyret ber om at dekanatet fortløpende vurderer behovet for styrking i fohold til opprinnelig forslag. Mulighet for samlokalisering vurderes, og det skal rapporteres til fakultetsstyret i løpet av ett år.

60/14 Tilleggsbevilgning til Senter for immunregulering

Forslag til vedtak:

Center for immunregulation (CIR) gis en årlig kompensasjon for overheadkostnader på kr 0,9 mill i en 5-års periode. Totalt kr 4,5 mill.

Vedtak (enstemmig):

Center for immunregulation (CIR) gis fra og med 2014 en årlig kompensasjon for overheadkostnader på kr 0,9 mill i en 5-års periode. Totalt kr 4,5 mill. Dette er et engangstilfelle, og fakultetsstyret avventer harmonisering av rammebetingelser mellom universitetene og helseforetakene.

61/14 Årsplan 2015-2017

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte årsplan for 2015-2017.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte årsplan for 2015-2017, med de kommentarer til innhold som framkom i møtet.

62/14 Regnskap

Vedtak (enstemmig):

Regnskap pr. 31.10.2014 tas til etterretning

63/14 Forslag til eksterne styremedlemmer 2015-2018

Tove Strand meldte seg inhabil og forlot møtet under behandling av denne saken.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg dekani forslag, og ber rektor oppnevne Egil Bodd og Tove Strand som eksterne faste representanter til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1.1.2015-31.12.2018. Samtidig bes rektor oppnevne Sissel Rogne og Anna Stavdal som henholdsvis 1. og 2. vararepresentanter.

64/14 Rekrutteringsform for ledere og type styringsorgan ved fakultetet

Dekan ba innledningsvis om at saken skulle behandles som diskusjonssak i stedet for vedtakssak. Begrunnelsen er at universitetsstyret i møte 21. oktober, i forbindelse med behandling av "Strategi 2020 - Strategic Advisory Board (SAB), har fattet vedtak som innebærer vurdering av eventuelle endringer i organisasjons- og beslutningsstruktur som er nødvendig for at UiO skal nå de faglige målene. Fakultetene vil bli involvert i denne prosessen, og det er naturlig å avvente dette. Tjenestemannsorganisasjonene har også bedt om at saken utsettes, under henvisning til den prosess som vil komme på universitetsnivå, og fordi de mente prosessen ved fakultetet har vært mangelfull med tanke på involvering og drøftinger underveis i arbeidet. Dekan ønsket likevel å få fakultetsstyrets innspill til saken nå, slik at dette kan tas med i det videre arbeid. Fakultetsstyret vil få seg forelagt fakultetets innspill til UiO når dette blir aktuelt. Følgende innspill ble gitt:

Nina Vøllestad mente det er uheldig at dekan/instituttleder skal lede sitt eget styre. Det blir også feil at en representant for de tilsatte, dvs. dekan/instituttlederes underordnede, skal kunne velges til leder av styret, og dermed gjenstår i realiteten alternativet med ekstern styreleder. Hun poengterte at mange er opptatt av demokrati på instituttnivå, og er usikker på om det bør være lik ordning ved alle institutter, siden instituttene er ulike. Hun mente demokratiet vil styrkes ved at dekan og prodekan i fakultetsstyret erstattes av to representanter for det vitenskapelige personalet, som da vil få mer makt enn ved dagens ordning.

Hilde Nebb sa seg enig i at dekan og prodekan ikke bør være medlemmer av styret, og mente det bør tilstrebes at alle instituttene blir representert i fakultetsstyret.

Tor Berge mente det er hensiktsmessig med tilsatte ledere, gjerne etter samme modell som i helseforetakene. Han mente videre at dekan verken bør være leder eller vanlig medlem av styret, siden dekan fremmer sakene. Han mente også at styret bør ha et sekretariat.

Tove Strand tok til orde for tilsatte ledere på alle nivåer, og kan ikke se at det i praksis er særlig mer demokratisk med valg, der det svært ofte kun er en kandidat, og valgdeltakelsen er lav. Hun ønsket ikke styre på instituttnivå, da dette ikke gir tilstrekkelig ryddige og entydige linjer.

65/14 Arbeidstid for professor II

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om 203 timer som undervisningstid for professor II.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om 203 timer som undervisningstid for professor II. Ordningen implementeres i samarbeid med OUS.

Orienteringssaker

66/14 Nytt OUS

Frode Vartdal orienterte om planer for nytt sykehus. Planene er lagt ut på OUS websider.

67/14 Orientering om lesesalsplasser ved Medisinsk bibliotek

Bjørn Hol orienterte.

Det har foregått en diskusjon med studentene vedrørende lesesalsplasser, i forbindelse med at ombygging av Medisinsk bibliotek medførte at lesesalsplasser som i noen år har vært reservert for siste års studenter, ble åpnet opp for alle. Situasjonen er nå løst ved at et annet rom er omgjort til lesesal reservert for 12. semesterstudenter. Studentene på de første semestre blir oppfordret til å benytte lesesalene i Domus Medica, som vil bli opprustet.

Ida Fattah stilte spørsmål ved om det vil være tilstrekkelig med reserverte plasser til 12. semesterstudenter også i eksamensperioder, ettersom lesesaler brukes til eksamenslokaler. Det ble svart at det i eksamensperioder fremdeles vil kunne være problematisk med lesesalsplasser.

68/14 HMS-saker

Liv Bjøntegaard Finess orienterte.

  • Problematikk omkring renhold i OUS-eide lokaler blir nå tatt tak i av OUS. Forholdene holdes under observasjon og følges opp fra fakultetets side.
  • Sak vedrørende organisering av sikkerhetsarbeidet ved UiO vil bli lagt fram for universitetsstyret i 2015. Universitetsdirektøren har besluttet å tilsette to nye rådgivere innen sikkerhet/beredskap knyttet til Eiendomsavdelingen. Ordinære beredskapsøvelser utsettes inntil ansvarsfordeling mellom enheter/nivåer er avklart, men dette er ikke til hinder for at IMB gjennomfører øvelser med tanke på testing av sikkerhetssystemer i mellomtiden.
  • Samarbeidsprosjektet med MN-fakultetet vedrørende utvikling av e-læringsprogram i HMS for studenter fikk ikke omsøkt støtte fra Norgesuniversitetet. Utgifter til prosjektet må derfor fordeles mellom fakultetene.

69/14 Orientering om Oslo 2014

Ingrid Os orienterte.

Modul 4 er under implementering. Overgangsperioder medfører midlertidige økt undervisningbelastning i humanbiologi særlig på IMB. Dette skyldes dobbeltundervisning i en periode fra 2015 og frem mot 2018.  Det er gitt ekstrabevilgning for å kompensere for den økte belastningen, og det føres løpende diskusjoner med aktuelle miljøer.

Ida Fattah orienterte om bekymringsmeldinger fra studenter med tanke på reduserte muligheter for permisjon fra studiet i forbindelse med innføring av Oslo2014. Det vil bli tilrettelagt for studenter som har lovfestet krav på permisjon.

70/14 Resultater fra fakultetets prosjekt Internt handlingsrom (IHR)

Orientering ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

71/14 Resultat fra valg til fakultetsstyret

72/14 Eventuelt

Sak meldt av Fredrik Brekke til eventuelt vedrørende orientering om lesesalsituasjonen ble besvart under sak 67.

Ingen andre saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Publisert 19. des. 2014 08:44 - Sist endret 4. mars 2015 09:32