Sakskart til fakultetsstyremøte 16.12.2014

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-18.00, på Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo

Presentasjon

54/14 Elektronisk læring og digital eksamen

Ved professor Per Grøttum

Godkjenninger

55/14 Godkjenning av innkalling

56/14 Godkjenning av dagsorden

57/14 Godkjenning av protokoll fra 28.10.2014

Vedtak på dekani fullmakt

58/14 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

Oversikt over oppnevnte komiteer (pdf)

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Oversikt over godkjente innstillinger (pdf)

Vedtakssaker

59/14 Etablering av Senter for helseutdanning

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultetsstyret vedtar etablering av et Senter for helseutdanning.

60/14 Tilleggsbevilgning til Senter for immunregulering

Forslag til vedtak:

Center for immunregulation (CIR) gis en årlig kompensasjon for overheadkostnader på kr 0,9 mill i en 5-års periode. Totalt kr 4,5 mill.

61/14 Årsplan 2015-2017

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte årsplan for 2015-2017.

62/14 Regnskap

Forslag til vedtak:

Regnskap pr. 31.10.2014 tas til etterretning

63/14 Forslag til eksterne styremedlemmer 2015-2018

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg dekani forslag, og ber rektor oppnevne Egil Bodd og Tove Strand som eksterne faste representanter til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1.1.2015-31.12.2018. Samtidig bes rektor oppnevne Sissel Rogne og Anna Stavdal som henholdsvis 1. og 2. vararepresentanter.

64/14 Rekrutteringsform for ledere og type styringsorgan ved fakultetet

Forslag til vedtak:

  1. Fakultetsstyret mener tilsetting er den mest hensiktsmessige rekrutteringsformen for dekan og instituttledere ved Det medisinske fakultet, gitt virksomhetens størrelse og kompleksitet, og de utfordringer fakultetet står over for.
  2. Fakultetsstyret anbefaler at det opprettes styrer ved fakultetets institutter, og at styrene skal ha eksterne representanter.
  3. Fakultetsstyret anbefaler at instituttstyrene ledes av andre enn instituttleder. Det henstilles til universitetsledelsen å ta initiativ til endring av Normalregler med tanke på dette. Alternativt anbefaler fakultetsstyret overfor universitetsledelsen at Det medisinske fakultet gis dispensasjon fra dette punkt i regelverket som en prøveordning.
  4. Fakultetsstyret anbefaler at det innføres enhetlig ordning mht type styringsorgan innenfor samme fakultet. Det samme gjelder spørsmålet om rekrutteringsform for instituttledere. Det anbefales også endring av Normalregler, slik at det er fakultetsstyret som kan anbefale endring av rekrutteringsordning/ordning mth styringsorgan på instituttnivå overfor universitetsstyret.

65/14 Arbeidstid for professor II

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om 203 timer som undervisningstid for professor II.

Orienteringssaker

66/14 Nytt OUS

Orientering ved Frode Vartdal

67/14 Orientering om lesesalsplasser ved Medisinsk bibliotek

Orientering ved Bjørn Hol

68/14 HMS-saker

Orientering ved Liv Bjøntegaard Finess

69/14 Orientering om Oslo 2014

Orientering ved Ingrid Os

70/14 Resultater fra fakultetets prosjekt Internt handlingsrom (IHR)

Orientering ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

71/14 Resultat fra valg til fakultetsstyret

72/14 Eventuelt

 

 

 

Publisert 25. nov. 2014 10:45 - Sist endret 17. des. 2014 14:04