Protokoll fra fakultetsstyremøte 3. mars 2015

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 16.00-18.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Eira Bugge Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne Midthus Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Fredrik Brekke (studentrepresentant)

Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Fra administrasjonen:

Liv Bjøntegaard Finess, Mette Langballe, Espen Lyng Andersen, Ingrid Sogner, Anita Robøle, Hanne-Guro Aabelvik

Sekretær:

Astrid Holø

Kl. 14-16: Innføring i styrearbeid

Bent Andersen fra Administrativt Forskningsfond (AFF) hadde ansvar for opplæringsmodulen. Neste modul vil finne sted i forkant av styremøte 23. juni d.å.

Kl. 16-18: Styremøte

Godkjenninger

1/15 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

2/15 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

3/15 Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014

Protokoll fra møte 16.12.2014 ble godkjent uten merknader.

Vedtak på dekani fullmakt

4/15 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

Oversikt over oppnevnte komiteer (pdf)

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Oversikt over godkjente innstillinger (pdf)

Dekan foreslo at man for fremtiden skulle la disse sakene utgå, da informasjon om avlagte doktorgrader er lett tilgjengelig på fakultetets nettsider. Egil Bodd mente det var interessant å få oversikt over avlagte doktorgrader, herunder også fordeling mellom instituttene. Fra administrasjonen ble det opplyst at slik informasjon finnes, og at dette legges fram på en mer systematisk måte i forbindelse med andre typer rapporteringer, herunder årsrapporten.

Vedtakssaker

5/15 Regnskap pr. 31.12.2014

Rådgiver Espen Lyng Andersen og fakultetsdirektør Bjørn Hol redegjorde.

Kommentarer til saken:

 • Egil Bodd etterlyste rapporter om sykefravær. Fakultetets oversikt over sykefravær har tidligere vært lagt fram i egne rapporteringer. Fakultetet vil se nærmere på i hvilken form og sammenheng sykefravær mest hensiktsmessig bør rapporteres.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret vedtar regnskapet for 2014.

Fakultetsstyret vedtar at det regnskapsmessige overskuddet på 9,8 mill kroner behandles sammen med hovedfordelingen i 2016 i septembermøtet.

6/15 Virksomhetsrapport 3.tertial 2014

Bjørn Hol redegjorde for innhold i rapporten. I den forbindelse ble også fakultetets årsplan for 2015-2017 delt ut, og det ble redegjort spesielt for resultatindikatorene som fakultetet måles på.

Punkter fra diskusjonen:

 • Egil Bodd etterlyste sammenligning av publikasjonspoeng med øvrige medisinske fakulteter i Norge. Det ble svart at fakultetene ligger ganske likt, og at det er mulig å rapportere på dette.
 • Tove Strand etterlyste diskusjon omkring andre opptakskriterier til medisinstudiet enn karakterer, noe som tidligere har vært diskutert i styret. Det ble svart at dette er noe fakultetet går inn for og arbeider med, men at det ikke er realistisk med pilotering i 2015.
 • På spørsmål fra Egil Bodd ble det redegjort kort for utfordringene med ny dyrestall og for fakultetets forslag til løsning, som har vært drøftet i møte med aktuelle interessenter.
 • Tove Strand foreslo at også sentrale personer ifbm rekruttering fra OUS og Ahus, for eksempel forskningsdirektør og forskningsledere skulle inviteres til det planlagte rekrutteringsseminaret i mai.

Vedtak (enstemmig):

Virksomhetsrapport for 3. tertial 2014 tas til etterretning.

7/15 Målform ved digital eksamen

Rådgiver Hanne-Guro Aabelvik redegjorde.

Punkter fra diskusjonen:

 • Eira Bjørvik Bugge redegjorde for hvorfor hun ikke kunne støtte fakultetets forslag til ordning. Se begrunnelse for standpunktet nedenfor (stemmebegrunnelse).
 • Studiedekan Ingrid Os utdypet fakultetets standpunkt, og la vekt på at utarbeidelse av digital eksamen i to målformer vil kreve stor ressursinnsats fra både faglig og administrativt personale, noe som i perioden med innføring av Oslo2014 vil gå utover andre oppgaver og kunne medføre utsatt implementering av digital eksamen.
 • Ida S. Fattah spurte om ikke eksamen også burde være på engelsk, og stilte spørsmål om hvorvidt det er mulig at kandidater som ikke får eksamen på sin hovedmålform kan gis ekstra tid på eksamen og få utlevert ordbok. Det ble svart at eksamen gis på engelsk kun i et semester, og at fakultetet ikke anser det påkrevd med ekstra tid/hjelpemidler.

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultetet gjør et unntak fra Forskrift om målform i eksamensoppgåver § 2 og tilbyr digitale eksamener kun på bokmål ved emner hvor undervisningsspråk er norsk. Vedtaket gjøres gjeldende for en periode inntil fem år, eller inntil forutsetninger for håndtering av språkversjoner er på plass.

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Eira Bjørvik Bugge).

Røystingsgrunngjeving v/styrerepresentant Eira Bjørvik Bugge:

Eg ser at framlegget til vedtak i saka om målform ved digital eksamen  gjev meining frå ein pragmatisk ståstad. Saka er likevel prinsipielt viktig. Eg finn ikkje å kunne støtta framlegget av følgjande grunnar:

 • Ei omlegging av praksis bør vere del av ei meir langsiktig vurdering, men det ligg ikkje føre informasjon om i kva grad det er tenkt på dei langsiktige følgjene av eit slikt vedtak. I kva grad vil Forskrift om målform i eksamensoppgåver §2 bli teken omsyn til i den vidare utrullinga av digital eksamen ved Fakultetet?  Og i kva grad kan vedtak av dette framlegget medføre endringar i Fakultetets overordna, generelle språkpolitikk i framtida?
 • Di større og meir omfattande eksamen er, di viktigare er det at kandidaten har høve til å lese oppgåvesetta på si målform.  Eg viser til at det i framlegget står skrive at digital eksamen inneheld: «casebaserte oppgavesett med rundt 100 spørsmål…sammen med utfyllende informasjon om caset».
 • At talet på studentar med sidemål er lågt, er ikkje eit gyldig argument, då føremålet med Lov om målform jo nettopp er å ivareta mangfald og verne om språklig minoritet.
 • Eg les framlegget slik at handteringa av eit oppgåvesett på nynorsk handlar meir om prioritering av administrative ressurar enn om at føresetnader for handtering av fleire språkversjonar ikkje skulle vere på plass. Dersom tidsnaud var ei hovudårsak til at ein ikkje såg seg tent med å utforma oppgåvesett på nynorsk akkurat no, ville saka stilt seg annleis. Men når vedtaket er føreslege å vere gjeldande så lenge som fem år, ser eg ein reell fare for at utviklinga av oppgåvesett på nynorsk blir fasa heilt ut.
 • Ser ein bort frå saka si prinsipielle side, finn eg også grunn til å stille spørsmål om kva for slags teknisk system ein har gått til innkjøp av som i så stor grad vanskeleggjer ordinær tekstbehandling?

8/15 Nytt kvalitetssystem for PhD-programmet

Hilde Nebb redegjorde.

Punkter fra diskusjonen:

 • Egil Bodd mente det burde settes resultatmål for mobilitet også for PhD-studenter. Det ble svart at mobilitet for PhD-studenter gjerne bør oppmuntres, men at fakultetet primært ønsker å sette inn ressurser på systematisering av dette for postdoktorstudenter. Det er rundt 1/3 av PhD-studentene som går videre i postdoktorstillinger. For denne gruppen er mobilitet svært viktig, også med tanke på muligheter for publisering.
 • Tove Strand spurte om Senter for helseutdanning vil være et verktøy for utvikling av PhD-studiet, noe det ble svart bekreftende på.

Forslag til vedtak:

 1. Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til nytt Kvalitetssystem for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 2. Forskningsadministrasjonen, gruppe for forskerutdanning skal, i samarbeid med Forskerutdanningsutvalget implementere systemet innen utgangen av 2015. Dette inkluderer utarbeiding av prosedyrebeskrivelser og nødvendige skjemaer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9/15 Tilgjengeliggjøring av poengsum ved eksamen i medisinstudiet

Punkter fra diskusjonen:

 • Fredrik Brekke spurte hva det vil innebære for fakultetet hvis alle ber om begrunnelse. Det ble svart at dette er overkommelig.
 • Ida S. Fattah mente det var viktig å få tilbakemelding, også for de som ikke har strøket. Hun mente videre at formidling av sensorenes poenggivning til studentene ville være en rimeligere løsning for fakultetet. Det ble svart at man fra fakultetets side er enig i at det er ønskelig med tilbakemelding til alle, og at det er en viktig begrunnelse for innføring av graderte bokstavkarakterer.

Forslag til vedtak:

 1. Studenter i kull fra og med høst 2014 får ikke oppgitt poengsum ved eksamen, men kan be om en skriftlig eller muntlig begrunnelse for eksamensresultatet uten at poengsum oppgis.
 2. Studenter i kull fra og med høst 2009 og til og med vår 2014 omfattes ikke av endringen og får oppgitt poengsum ved eksamen som tidligere.

Ida S. Fattah satte fram alternativt forslag til vedtak:

 1. Studenter i kull fra og med høst 2014 får ikke oppgitt poengsum ved eksamen, men kan be om en skriftlig eller muntlig begrunnelse for eksamensresultatet, hvilket de har krav på, uten at poengsum oppgis. Eventuelt at sensorens retningslinjer og poenggivning gjøres gjennomsiktig ved stor pågang.
 2. Studenter i kull fra og med høst 2009 og til og med vår 2014 omfattes ikke av endringen og får oppgitt poengsum ved eksamen som tidligere.

Det ble stemt over forslagene:

Fakultetets forslag ble vedtatt mot en stemme (Ida S. Fattah)

Ida S. Fattahs forslag falt mot forslagsstillers stemme.

Orienteringssaker

10/15 Det medisinske fakultet - status presens og planer for fire nye år

Frode Vartdal presenterte status og planer.

11/15 Enhet for ekstern forskningsfinansiering

Hilde Nebb orienterte.

Kommentarer til orienteringen:

 • Egil Bodd mente fakultetet burde vurdere å knytte seg opp til lobbyist i Brûssel.
 • Tove Strand ba om at presentasjonen ble sendt ut, og at saken tas opp i et senere møte.

12/15 Senter for helseutdanning

Studiedekan Kristin Heggen orienterte.

Senter for helseutdanning skal drive forskning og utvikling med høy relevans for fakultetets egne utdanninger og sørge for kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Senteret vil i oppstartsfasen bestå av tre pilarer; planlegge opplegg og evaluering av revisjonsprosessen i medisinstudiet (Oslo 2014), utvikle et samarbeid med «Centre for Educational Measurement» (CEMO) for å evaluere validitet og reliabilitet av fakultetets evalueringsformer og kartlegge innovative løsninger i helsesektoren, blant annet pilot i samarbeid med Oslo kommune, som kan bidra til å realisere samhandlingsreformen. Senteret er bygget opp etter ide fra flere utenlandske eliteuniversiteter, men er organisert i henhold til fakultetets egne behov.

13/15 Oslo2014

Ingrid Os orienterte om arbeidet med ny studieplan

14/15 HMS-saker

15/15 Eventuelt

Tove Strand orienterte om samarbeid mellom OUS og Jimma

 • Samarbeid med Black Lion Hospital om opplæring av onkologer er i god gjenge. Tredje kull er nå tatt opp. OUS sender norske leger i tilfeller der det ikke er lokale lærekrefter.
 • Åpner nå tilbud om utdanning også innenfor andre helseprofesjoner, bl.a. kreftsykepleiere og radiografer. Det er videre ønskelig fra Jimma med opplæringssamarbeid innen nyfødtmedisin og føde.

 

 

Publisert 12. mars 2015 09:42 - Sist endret 20. jan. 2016 09:38