Sakskart til fakultetsstyremøte 3.3.2015

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 14.00-18.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Kl. 14-16: Innføring i styrearbeid

Med Bent Andersen (AFF)

Kl. 16-18: Styremøte

Godkjenninger

1/15 Godkjenning av innkalling

2/15 Godkjenning av dagsorden

3/15 Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014

Vedtak på dekani fullmakt

4/15 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

Oversikt over oppnevnte komiteer (pdf)

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Oversikt over godkjente innstillinger (pdf)

Vedtakssaker

5/15 Regnskap pr. 31.12.2014

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar regnskapet for 2014.

Fakultetsstyret vedtar at det regnskapsmessige overskuddet på 9,8 mill kroner behandles sammen med hovedfordelingen i 2016 i septembermøtet.

6/15 Virksomhetsrapport 3.tertial 2014

Forslag til vedtak:

Virksomhetsrapport for 3. tertial 2014 tas til etterretning.

7/15 Målform ved digital eksamen

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultetet gjør et unntak fra Forskrift om målform i eksamensoppgåver § 2 og tilbyr digitale eksamener kun på bokmål ved emner hvor undervisningsspråk er norsk. Vedtaket gjøres gjeldende for en periode inntil fem år, eller inntil forutsetninger for håndtering av språkversjoner er på plass.

8/15 Nytt kvalitetssystem for PhD-programmet

Forslag til vedtak:

  1. Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til nytt Kvalitetssystem for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
  2. Forskningsadministrasjonen, gruppe for forskerutdanning skal, i samarbeid med Forskerutdanningsutvalget implementere systemet innen utgangen av 2015. Dette inkluderer utarbeiding av prosedyrebeskrivelser og nødvendige skjemaer.

9/15 Tilgjengeliggjøring av poengsum ved eksamen i medisinstudiet

Forslag til vedtak:

  1. Studenter i kull fra og med høst 2014 får ikke oppgitt poengsum ved eksamen, men kan be om en skriftlig eller muntlig begrunnelse for eksamensresultatet uten at poengsum oppgis.
  2. Studenter i kull fra og med høst 2009 og til og med vår 2014 omfattes ikke av endringen og får oppgitt poengsum ved eksamen som tidligere.

Orienteringssaker

10/15 Det medisinske fakultet - status presens og planer for fire nye år

Ved dekan Frode Vartdal

11/15 Enhet for ekstern forskningsfinansiering

Orientering ved Hilde Nebb

12/15 Senter for helseutdanning

Orientering ved Kristin Heggen

13/15 Oslo2014

Orientering om arbeidet med ny studieplan

Ved Ingrid Os

14/15 HMS-saker

Orientering ved Liv B. Finess

15/15 Eventuelt

Samlefil (pdf)

 

Publisert 17. des. 2014 14:48 - Sist endret 25. feb. 2015 14:00