Protokoll fra fakultetsstyremøte 19.5.2015

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 13.00-15.15, på Lysebu.

Til stede:

Fakultetsstyret:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Eira Bugge Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne Midthus Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Fredrik Brekke (studentrepresentant)

Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Ingrid Os

Fra administrasjonen:

Mette Langballe, Halvor Fahle, Ingrid Sogner

Gjester:

Kjetil Tasken, Morten Opsal

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

16/15 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

17/15 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

18/15 Godkjenning av protokoll fra 3.3.2015

Det framkom merknader til sakene 11 og 15. Protokollen ble godkjent med justering i hht merknader.

Vedtakssaker

19/15 Mandat for styret for NCMM og BiO

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte mandat for NCMM og BiO.

 

Under diskusjonen ble det bemerket at det ikke bør stå navn på personer i mandatet. Dette vil bli endret.

Vedtak (enstemmig):

Egennavn på person som framgår i forslag til mandat utgår. For øvrig vedtar fakultetsstyret mandat for NCMM og BiO som foreslått.

Orienteringssaker

20/15 Regnskap pr. 31.3.2015

21/15 Orientering om BiO/NCMM

Presentasjon ved Kjetil Tasken (pdf)

22/15 Orientering om interne kontrollrutiner

Morten Opsal, leder Enhet for intern revisjon UiO og Halvor Fahle, seniorrådgiver MED, orienterte om revisjons- og kontrollarbeid ved UiO og ved fakultetet.

Presentasjon ved Morten Opsal (pdf)

Presentasjon ved Halvor Fahle (pdf)

23/15 Orientering om Enhet for ekstern forskningsfinansiering

Saken ble utsatt til møte 23.6.2015.

24/15 Orientering om arbeid med planlegging av en eventuell utvidelse og samordning av simuleringssenter/ferdighetssenter UiO/OUS

Orientering ved seniorrådgiver Mette Langballe (pdf)

25/15 HMS-saker (5 minutter)

Orientering ved fakultetsdirektør Bjørn Hol

26/15 Disputaser ved Det medisinske fakultet

Ved en feiltakelse framkom kun disputaser ved Institutt for klinisk medisin i innkallingen. Link er nå rettet, slik at kommende og tidligere disputaser fra hele fakultetet framkommer.

27/15 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Publisert 21. mai 2015 10:44 - Sist endret 24. juni 2015 09:06