Protokoll fra fakultetsstyremøte 23.6.2015

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 14.00-18.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Eira Bugge Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne Midthus Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Anna Stavdal (vara for Egil Bodd)

Tove Strand (ekstern representant)

Asad Ali (vara for Fredrik Brekke)

Forfall:

Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)

Fredrik Brekke (studentrepresentant)

Egil Bodd (ekstern representant)

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol

Fra administrasjonen:

Mette Langballe, Halvor Fahle, Ingrid Sogner

Referent:

Astrid Holø

Kl. 14-16: Innføring i styrearbeid

Bent Andersen fra Administrativt Forskningsfond (AFF), Bjørn Hol, Mette G. Langballe og Halvor Fahle hadde ansvar for opplæringsmodulen. Sidsel Valmot fra UiO sentralt deltok som observatør.

Kl. 16-18: Styremøte

Godkjenninger

28/15 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

29/15 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

30/15 Godkjenning av protokoll fra 19.5.2015

Protokoll fra møte 19.5.2015 ble godkjent uten merknader.

Vedtakssaker

31/15 Ny portefølje for ph.d.-kurs

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til ny kursportefølje med finansieringsramme som beskrevet i fakultetets budsjettfremlegg og ber administrasjonen igangsette arbeidet med nye kursbeskrivelser og ny nettinformasjon, samt rutiner og regler, slik at kursene kan gå første gang våren 2016.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til ny kursportefølje med finansieringsramme som beskrevet i fakultetets budsjettfremlegg og ber administrasjonen igangsette arbeidet med nye kursbeskrivelser og ny nettinformasjon, samt rutiner og regler, slik at kursene kan gå første gang våren 2016.

Fakultetsstyret ber om at fakultetsledelsen ser til at det i de kursene det er hensiktsmessig benytter lærekrefter fra relevante samarbeidspartnere, slik som Oslo universitetssykehus og Oslo kommune. Fakultetsstyret ber også om at fakultetsledelsen sørger for at det blir gitt opplæring i innovasjon i forskerutdanningen der det er naturlig.

Diskusjonssaker

32/15 Tentativ budsjettfordeling 2016 - årsplan 2016-2018

a) Budsjettfordeling/årsplan (pdf)

Innspill til årsplan/fordeling:

  • det bør vurderes å bruke rekrutteringsstillingene mer strategisk
  • fakultetet bør stimulere til at forskningen samles i færre, men større prosjekter
  • etablering av Senter for global helse bør følges opp med midler
  • pilot vedrørende opptakskriterier for nye studenter bør legges inn i årsplanen
  • spørsmål om hvorvidt foreslått økonomistilling bør være økonomileder eller controller
  • samarbeid med kommunehelsetjenesten og Oslo kommune bør styrkes
  • det bør utredes å øke bruken av rene undervisningsstillinger

b) Tiltak for å iverksette UiOs strategi for EUs Horisont 2020 (pdf)

Fakultetsstyret sluttet seg til intensjonene i forslaget.

Orienteringssaker

33/15 Regnskap pr. 30.4.2015

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 30.4.2015 til orientering.

34/15 Orientering om Enhet for ekstern finansiering

Orientering ved Hilde Nebb

35/15 Virksomhetsrapport 1. tertial 2015

36/15 HMS-saker

Orientering ved Bjørn Hol

37/15 Disputaser ved Det medisinske fakultet

38/15 Eventuelt

Under eventuelt orienterte Frode Vartdal om en pågående tilsynssak. Det ble poengtert at informasjonen er taushetsbelagt.

 

 

Publisert 24. juni 2015 10:43 - Sist endret 16. sep. 2015 12:24