Sakskart til fakultetsstyremøte 15.9.2015

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

39/15 Godkjenning av innkalling

40/15 Godkjenning av dagsorden

41/15 Godkjenning av protokoll fra 23.6.2015

Vedtakssaker

42/15 Budsjettfordeling 2016 (90 minutter)

Forslag til vedtak:

  • Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling for 2016.
  • Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget.
  • Fakultetsstyret slutter seg til planlagt aktivitet på interne midler (RBO) knyttet til Scientia Fellows-prosjektet.
  • Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen.
  • Fakultetsstyret ber dekanen om å legge frem årsplan 2016-2018 på styremøte i oktober.

Orienteringssaker

43/15 Regnskap pr. 31.7.2015 (15 minutter)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.7.2015 til etterretning.

44/15 HMS-saker (5 minutter)

Orientering ved Bjørn Hol

45/15 Disputaser ved Det medisinske fakultet

46/15 Eventuelt

 

 

Publisert 18. aug. 2015 07:52 - Sist endret 14. sep. 2015 13:29