Protokoll fra fakultetsstyremøte 27.10.2015

Til stede:

Styret:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Eira Bjørvik Bugge (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne Midthus Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Ine Marie Larsson (studentrepresentant)

Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)

Fra fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Fra administrasjonen:

Mette Langballe, Halvor Fahle, Elisabeth Olsen

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

47/15 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

48/15 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

49/15 Godkjenning av protokoll fra 15.9.2015

Protokollen ble godkjent.

Vedtakssaker

50/15 Årsplan 2016-2018

Seniorrådgiver Mette G. Langballe redegjorde. Planen er justert siden sist den var diskutert i styret, som følge av ny mal for årsplan for UiO. Tiltak for 2015 er tatt ut av planen, og de aller fleste er iverksatt. Planen er nå til høring hos instituttene, som har frist 15. november for å foreslå egne tiltak. De skal også uttale seg om hvordan de vurderer realismen i justert måltall for EU-tildeling.

Punkter fra diskusjonen:

 • På spørsmål om hvorvidt det under "Utdanning" var ment at studentene skulle evaluere sin egen kompetanse, ble det svart at så ikke var tilfelle. Det som menes er at fakultetet arbeider med å bedre evalueringen av studentenes kompetanse. Eksempler på dette er bl.a. mer bruk av digitale eksamener.
 • Det ble påpekt at det i innledningen (side 1) bør stå "mest mulig faktabasert", da det i noen tilfeller kan være riktig å iverksette tiltak uten at man har oversikt over alle fakta.
 • Det ble etterlyst mer fokus på innovasjon og samhandling med næringslivet
 • Under "Organisasjon, ledelse og rekruttering" (side 2) ble det påpekt at det bør stå "grundige og tidseffektive" rekrutteringsprosesser. Det ble her informert om at Klinmed har gjennomført prosjekt med tanke på dette, og fått ned tiden på rekrutteringsprosesser.
 • Under "Verdier og normer" ble det foreslått at begrepet "sann kunnskap" skulle byttes ut med "dokumenterbar kunnskap".
 • Under Tiltak 2 (UiO) ble det påpekt at både arbeidsliv og  samfunnsbehov bør være i fokus med tanke på styrking av studentenes læringsutbytte.
 • Det ble påpekt at tiltaket som går ut på å utrede muligheten for innføring av rene undervisningsstillinger (side 4) bør har frist 2016 i stedet for 2018.
 • Det ble etterlyst tiltak som går ut på styrking av innovasjon som fag i utdanningen. Det ble svart at innovasjon er så viktig at det utgjør eget kapittel i årsplanen, og at dette anses mer hensiktsmessig enn at det fragmenteres under forskjellige kapitler. Enighet om at innovasjon i bred forstand er viktig og må tydeliggjøres i planen.
 • Under "Studentenes læringsmiljø" (side 5) ble det foreslått at også studentenes psykososiale læringsmiljø kartlegges.
 • Under "Styrking av fagmiljøene" (side 7) ble det stilt spørsmål ved hvorvidt det er tilstrekkelig at ledere på ulike nivåer skal gis mulighet til å ta lederkurs, om det ikke bør stilles krav om dette. Det ble informert om at opplæringskurs for ledere som nå er under utarbeidelse, er foreslått gjort delvis obligatorisk.
 • Det ble stilt spørsmål ved om flere av tiltakene under tiltak 8 (side 9) f.eks. pkt 2-6, kunne samles i ett punkt, da de omhandler samme tema.
 • Det ble informert om at tiltak vedrørende eksamen for leger fra land utenom EU/EØS-området må omformuleres, da fakultetet ikke formelt har fått dette oppdraget. Det ble også stilt spørsmål ved hvorvidt det ikke er mulig å innføre prøving også av leger som kommer fra EU/EØS-området. Det ble svart at det er vanskelig å gå utenom EØS-reglene mht dette. Fra fakultetets side har man tidligere foreslått at gjennomførte prøver i nasjonale fag bør vektlegges av arbeidsgiver ved tilsetting av utenlandske leger, uansett hvor de kommer fra.
 • Det ble stilt spørsmål omkring muligheten for utveksling for ernæringsstudenter. Det ble svart at utveksling for hele semestre er krevende, da dette krever utveksling med annet lærested som har helt tilsvarende semesterinnhold. Kortere utvekslingsperioder er enklere å gjennomføre. Studiedekan for bachelor- og masterstudiene vil kartlegge situasjonen vedrørende utvekslingsmuligheter.
 • Det ble påpekt at det i tabell over måltall for resultatindikatorer (side 13) bør settes inn resultattall man kan sammenligne med.
 • Det ble påpekt at måltall for innhenting av EU-midler fremdeles er for lavt, og at det i den justerte tabellen framgår at måltall for 2018 er lavere enn justert tall for 2017.
 • Det ble spurt om prosessen for godkjenning av doktorgrader tar for lang tid. Det ble argumentert med at arbeidet i komiteene tar tid (komiteen får tre måneder), noe som er vanskelig å unngå hvis man ønsker sterke fagpersoner inn i komiteene. Det er likevel aktuelt å se hvordan f.eks. Århus universitet har klart å redusere tidsbruken. Det ble også påpekt at det er viktig å framskaffe fakta omkring prosessen for å identifisere forsinkende ledd, og at gjennomsnittstall for godkjenningsprosessen legges fram.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte årsplan for 2016-2018.

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å inkorporere instituttenes tiltak i årsplanen.

Fakultetsstyret ber om at årsplan 2016-2018 og ambisjon for EU-inntekter blir lagt frem i styremøtet i desember.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte årsplan for 2016-2018, med de innspill som framkom i møtet.

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å inkorporere instituttenes tiltak i årsplanen.

Fakultetsstyret ber om at årsplan 2016-2018 og ambisjon for EU-inntekter blir lagt frem i styremøtet i desember.

Orienteringssaker

51/15 Regnskap pr. 31.8.2015

Seniorrådgiver Halvor Fahle redegjorde for regnskapet. Besparelser som følge av lavere lønnsvekst enn budsjettert er beregnet til 6,3 millioner kroner.

 • Det ble foreslått at disse midlene benyttes strategisk av fakultetet. Det ble informert om at vedtak i universitetsstyret om at midlene skal brukes til drift og mediekjøp er til hinder for dette.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapet for august 2015 til etterretning.

52/15 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2015

Det ble satt fram ønske om at styret forelegges rapportering vedrørende:

 • sykefravær
 • utviklingen i forholdet mellom vitenskapelige, administrative og tekniske stillinger
 • andelen midlertidige tilsettingsforhold

Dette vil bli tatt inn i tertialrapportene.

Det ble videre satt fram ønske om forslag på indikatorer som kan gi styret informasjon om viktige parametre for bedre beslutningsunderlag.

53/15 HMS-saker

Seniorrådgiver Elisabeth Olsen orienterte.

 • Fakultetet har inngått avtale om leie av ekstra lokaler i Sogn arena, 3. etasje. Seksjon for forskningsadministrasjon vil flytte dit, samtidig som arkivet vil bli flyttet ut i kontorlandskapet i 2. etasje og nåværende arkiv vil bli omgjort til møterom.
 • UiO har vedtatt ny beredskapsplan. Som følge av dette må lokale beredskapsplaner justeres. Endringene innebærer bl.a. klarere rollefordeling mellom nivåene.

Det ble stilt spørsmål om hvorvidt terrorhendelser inngår i beredskapsplanen, noe som ble bekreftet.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Program for vellykket seminar 26. september 2015

54/15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

 

 

 

 

Publisert 2. nov. 2015 14:02 - Sist endret 16. des. 2015 08:12