Sakskart til fakultetsstyremøte 27.10.2015

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

47/15 Godkjenning av innkalling

48/15 Godkjenning av dagsorden

49/15 Godkjenning av protokoll fra 15.9.2015

Vedtakssaker

50/15 Årsplan 2016-2018 (30 min)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte årsplan for 2016-2018.

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å inkorporere instituttenes tiltak i årsplanen.

Orienteringssaker

51/15 Regnskap pr. 31.8.2015 (15 min)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet for august 2015 til etterretning.

52/15 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2015

53/15 HMS-saker (5 min)

Orientering ved seniorrådgiver Elisabeth Olsen

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Program for vellykket seminar 26. september 2015

54/15 Eventuelt

 

 

 

Publisert 20. okt. 2015 13:33 - Sist endret 28. okt. 2015 09:50