Protokoll fra fakultetsstyremøte 15.12.2015

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Eira Bugge Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne Midthus Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Ine Marie Larsson (studentrepresentant)

Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Ingrid Os

Fra administrasjonen:

Liv Bjøntegaard Finess, Mette Langballe, Reidar Rognlien, Halvor Fahle

Sekretær:

Astrid Holø

Kl. 14-16: Styreevaluering

Styrets medlemmer, samt Kristin Heggen (møteleder), Bjørn Hol og Astrid Holø deltok i denne delen av møtet. Administrasjonen vil arbeide videre med oppfølging av forslag som framkom i prosessen som ble gjennomført på basis av spørreundersøkelse blant styrets medlemmer.

Kl. 16-18: Styremøte

Godkjenninger

55/15 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

56/15 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

57/15 Godkjenning av protokoll fra 27.10.2015

Protokollen ble godkjent.

Vedtakssaker

58/15 Årsplan 2016-2018

Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde for de justeringer som er foretatt siden forrige behandling. Det ble gitt noen innspill fra styrets representanter.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte årsplan for 2016-2018, med de innspill som framkom i møtet.

Fakultetsstyret vedtar måltallene for 2017 på de seks indikatorene, slik de fremkommer i årsplanen.

59/15 Handlingsplan for kjønnsbalanse 2016-2018

Studiedekan Kristin Heggen redegjorde. Det ble gitt noen innspill fra styrets representanter.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til Handlingsplan for kjønnsbalanse 2016-2018 og mål som er satt for perioden, med de innspill som framkom i møtet.

Styret ber fakultetsledelsen om å fortsette arbeidet for at 1. amanuensis i bistilling gis mulighet for å søke opprykk etter kompetanse til stilling som professor II.

60/15 Møteplan for fakultetsstyret 2016

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret vedtar foreslått møteplan for 2016, med følgende endringer:

  • første møte avholdes 15. februar kl. 16-19
  • øvrige møter avholdes fra kl. 16-18

Orienteringssaker

61/15 Regnskapsrapport pr 30.10.2015

Ved Halvor Fahle

Vedlagt regnskapsrapport er oppdatert med tall fra Institutt for klinisk medisin, som ikke var klare da regnskapet ble lagt fram.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapet for oktober 2015 til orientering.

62/15 Orientering om FornyMed2016

Prodekan Hilde Nebb orienterte.

FornyMed2016 ble svært godt mottatt av fakultetsstyret.

63/15 Orientering om e-læring i HMS for studenter

Seksjonssjef Liv B. Finess orienterte.

Orientering om e-læring i HMS for studenter ble godt mottatt av fakultetsstyret.

64/15 Fremtidens OUS - idefase

Fakultetsdirektør Bjørn Hol orienterte.

Orienteringen ble mottatt med stor interesse av fakultetsstyret.

65/15 HMS-saker

Fakultetsdirektør Bjørn Hol orienterte om at det i henhold til ny beredskapsplan ved UiO vil bli avholdt øvelser i 2016.

Vedlagte saker til informasjon

Disputaser ved Det medisinske fakultet

Det ble stilt spørsmål omkring nasjonalitet for doktorander innen de forskjellige fag. Administrasjonen vil legge fram statistikk over dette.

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

samlefil (pdf)

 

 

 

Publisert 16. des. 2015 09:13 - Sist endret 16. feb. 2016 08:38