Protokoll fra fakultetsstyremøte 15. februar 2016

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Britt Nakstad (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne Midthus Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Ine Marie Larsson (studentrepresentant)

Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)

Fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Kristin Heggen, Ingrid Os

Fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien, Halvor Fahle

Sekretær:

Astrid Holø

Godkjenninger

1/16 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

2/16 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

3/16 Godkjenning av protokoll fra 15.12.2015

Protokoll fra fakultetsstyremøte 15. desember 2015 ble godkjent.

Vedtakssaker

4/16 Regnskap pr. 31.12.2015

Punkter fra ordskiftet:

 • Viktig å klargjøre bedre hva som ligger i begrepet "bundne midler", gjerne illustrert gjennom grafer.
 • Diskusjon omkring konsekvenser av at ScientiaFellows-kandidater avlønnes i kroner, mens inntektene kommer i euro. Det foretas en gjennomgang av dette i et senere møte, inkl en vurdering av hva som evt bør gjøres for å sikre seg.
 • Diskusjon om hvorvidt det er et problem eller ikke at inntekter fra eksterne kilder blir høyere enn budsjettert.
 • Det ble bedt om en oppstilling over ekstern finansiering de siste fem årene, noe som vil bli lagt fram.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2015 til orientering.

5/16 Oppnevning av nytt styre for BiO og NCMM

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret oppnevner representanter til styre for BiO og NCMMs som foreslått.

Styret får dermed følgende sammensetning:

UiO:

Ragnhild A. Lothe, styreleder (UiO MED/OUS), gjenoppnevnes

Jan G. Bjålie (MED), gjenoppnevnes

Finn-Eirik Johansen (MN), gjenoppnevnes

Hilde Nilsen, vara (MED/Ahus, vara), nyoppnevning

HSØ:

Per Morten Sandset, gjenoppnevnes

Jens Petter Berg, nyoppnevning

Øystein Krüger, vara, gjenoppnevnes

Nasjonalt styremedlem:

Maria Perander, UiT, nyoppnevning. Vara ikke avklart.

Diskusjonssaker

6/16 Budsjettfordelingsmodellen

Punkter fra ordskiftet:

 • Det ble gitt uttrykk for at den foreslåtte modellen virker fornuftig og i henhold til styrets bestilling, og at den bør implementeres, gitt at beregningen av ukeekvivalenter er riktig. Det ble foreslått å vurdere om begrepet "skatt" bør endres til for eksempel "bidrag til felles satsninger".
 • Det ble gitt uttrykk for at modellen gikk lengre enn det som var bestillingen fra styret, og at det ikke er noe som tilsier omfordeling mellom instituttene med bakgrunn i undervisningssituasjonen.
 • Det ble poengtert at den foreslåtte modell for fordeling til instituttene avspeiler reell finansiering av dem, basert på KDs og UiOs normer for de forskjellige studieprogrammene, og ikke som nå hvor undervisningsvolumet avgjør fordelingen. Den nye fordelingsmodellen vil gi instituttene og fagmiljøene et incitament til å utføre undervisningen så ressurseffektivt som mulig, noe som vil være fullt forenlig med at undervisningen er fullgod pedagogisk. Siden nåværende modell er kostnadsdrevet, bidrar den ikke alltid til en kostnadseffektiv undervisning.
 • På spørsmål om hvorfor det er ønskelig med omfordeling av rekrutteringsstillinger, ble det svart at dette gir fakultetet mulighet for å styrke strategisk viktige områder. Det er også en respons på internasjonale evalueringer, som for eksempel Norges forskningsråds evaluering i 2011, der det anbefales at flere midler blir benyttet strategisk.
 • Det ble spurt om man har tenkt på at rekrutteringsstillinger er viktige for at instituttene skal få dekket undervisningsbehovet, og på hva eventuelle omrokkeringer vil kunne medføre med tanke på dette.
 • Det ble gitt uttrykt skepsis mot en modell basert på skattlegging av instituttene. Fakultetsstyret burde heller bestemme fra år til år hva som skal avsettes sentralt til strategiske satsninger. Fakultetsledelsen sa at en fordelingsmodell der finansiering av sentral administrasjon, strategiske tiltak og husleie var basert på årlig budsjettering, ville gi mindre forutsigbarhet forinstituttene, og at det sannsynligvis er bedre at skattesatsen blir vurdert ved jevne mellomrom, for eksempel første gang etter tre år etter at den nye fordelingsmodellen er vedtatt.

7/16 Oppfølging av styreevaluering

Saken ble utsatt.

Orienteringssaker

8/16 Orientering om mulig fusjon mellom BiO og NCMM

Kontorsjef Ingrid Kjelsvik fra Bioteknologisenteret orienterte.

Orienteringen ble positivt mottatt.

9/16 Orientering om kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning

Rådgiver Katrine Ore orienterte.

Orienteringen og de framlagte dokumentene ble godt mottatt, og styret vil bli holdt løpende orientert om implementering av systemet.

10/16 Virksomhetsrapport 3.tertial 2015

Saken ble utsatt.

11/16 HMS-saker (10 min)

Seniorrådgiver Elisabeth Olsen orienterte.

 • Det er kommet i gang god dialog med OUS vedrørende renhold av OUS-lokaler som benyttes av UiO-personale.
 • Arbeidet med ny beredskapsplan pågår. Man avventer nå verktøy og maler for dette fra UiO sentralt.
 • Flytting av Seksjon for forskningsadministrasjon fra 2. til 3. etasje i Sogn arena er gjennomført.

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

 

 

 

 

Publisert 24. feb. 2016 10:07 - Sist endret 11. mai 2016 07:23