Protokoll fra fakultetsstyremøte 10. mai 2016

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Britt Nakstad (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Elisabeth Olsen (vara for Marianne M. Østby - teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Vivian S. Amundsen (studentrepresentant)

Helge Leander B. Jensen (vara for studentrepresentant Ida S. Fattah)

Forfall:

Marianne Midthus Østby, Ida S. Fattah

Til stede fra fakultetsledelsen:

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Kristin Heggen

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien, Bjørn Hol

Sekretær:

Astrid Holø

Godkjenninger

12/16 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

13/16 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

14/16 Godkjenning av protokoll fra 15.2.2016

Protokoll fra fakultetsstyremøte 15. februar 2016 ble godkjent.

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering

Dekan orienterte om at Bjørn Hol fra 1. mai d.å. har fratrådt stillingen som fakultetsdirektør for å arbeide med flere prosjekter på vegne av dekan, herunder nytt OUS og med fakultetets prosjekt med støtte til utvikling av medisinutdannelse i Jimma, Etiopia. Unn-Hilde Grasmo-Wendler trådte inn som fungerende fakultetsdirektør fra samme dato.

Saker

15/16-D Ny budsjettfordelingsmodell

Ved seniorrådgiver Mette Groseth Langballe.

Det ble redegjort for forslag til ny modell. Modellen var også presentert til møte 15. februar, og ble nå lagt fram på nytt, da det ikke ble tilstrekkelig tid til å diskutere modellen i forrige møte. Det legges opp til at revidert budsjettfordelingsmodell vedtas i møte 21. juni d.å., og at modellen kan benyttes i forbindelse med budsjettering for 2017.

Momenter fra ordskiftet:

 • Flere ga uttrykk for at det har vært en god prosess, og en god kartlegging av nåsituasjonen.
 • Flere var uenig i bruk av begrepet skatt, da dette kan virke negativt på noen.
 • Flere var også uenig i at det skal være et system med skattesats, og mente fakultetsstyret heller kan foreta årlige avsetninger til administrasjon. Til dette ble det hevdet at en skatteprosent over tid blir mer forutsigbart både for fakultetet og instituttene. Det ble videre sagt at dette ikke vil anspore enhetene til å effektivisere administrasjonen.
 • Det bør ikke legges inn stipulert frafall fra studier.
 • Enheter som ivaretar fellestjenester må få tilskudd til dette i sine budsjetter.
 • Det bør ikke tas utgangspunkt i hvilke studier som lønner seg; heller i hvilke studier fakultetet finner det riktig å tilby.
 • Diskusjon omkring hvorvidt det i budsjetteringen bør tas hensyn til hvilke forpliktelser de forskjellige enhetene har. Det ble svart fra administrasjonen at det gis rammebevilgning til enhetene, og at disse selv har ansvar for å styre midlene og følge opp sine forpliktelser. Det er denne modellen som hovedsakelig benyttes i statsforvaltningen.
 • Spørsmål omkring skattlegging av BiO/NCMM. Det ble redegjort for at her må fakultetet forholde seg til vedtak fattet av UiO.
 • Det ble hevdet at det var behov for strategiske avsetninger som foranlediget revisjon av budsjettmodellen, og at det framlagte forslaget går langt utover dette, da det ikke var lagt fram noe ønske om refordeling mellom enhetene. Det må i så fall diskuteres hvorvidt styret bevisst ønsker en slik refordeling.
 • Hvis foreliggende forslag vedtas, vil dette få store konsekvenser for Institutt for helse og samfunn, med kort tid til nedjustering.
 • Det er viktig at enhetene får ansvar for å hente inn eksterne midler, og at strategiske rekrutteringsstillinger kan brukes som belønning for dette.
 • Viktig at modellen skal belønne kvalitet på studier, ikke innsats som nå, da dette kan motvirke effektivisering av undervisningen.

16/16-O Regnskap pr. mars 2016

Ved seksjonssjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap mars 2016 til orientering.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskap mars 2016 til orientering.

Fakultetsstyret ber administrasjonen utarbeide et notat til instituttene, med kopi til styret, der det defineres hva som er bundne midler.

17/16-V Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap

Ved Frode Vartdal

Momenter fra ordskiftet:

 • Diskusjon om hvorvidt frigjorte studieplasser bør omdisponeres til sykepleiere. Det ble hevdet at det er uhensiktsmessig å øremerke studieplasser/stillinger til en spesiell profesjon, det være seg sykepleiere eller andre yrkesgrupper, for eksempel leger.
 • Det ble hevdet at fakultetet ikke gjør en stor innsats for sykepleiere, og at man svarer for lite på utfordringene som ligger i samhandlingsreformen.
 • Det ble redegjort for at fagmiljøet ved den aktuelle avdeling er enig i at studiet legges ned, men at man er redd en umiddelbar nedlegging indirekte vil kunne true studiet Avansert geriatrisk sykepleie (AGS). De to studiene har utspring i samme fagmiljø, og man frykter at dette utarmes hvis ikke alternativ bruk av en del av studieplassene innen sykepleievitenskap er på plass før nedlegging. Man ønsker et robust fagmiljø som omfatter mer enn AGS.
 • Dekan poengterte at fakultetet ønsker å ha studier der man har komparative fortrinn, hvilket ikke lengre er tilfelle med faget sykepleievitenskap, som nå også tilbys ved 56 andre studiesteder. Det er ønskelig å styrke AGS, og fakultetet er opptatt av å levere et mer komplett tverrfaglig studietilbud som svarer på samhandlingsreformens utfordringer. Det kan for eksempel tenkes en modell med en avdeling for som ivaretar studietilbud rettet mot primærhelsetjeneste, AGS, medisinsk etikk og allmennmedisin.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at masterprogrammet i Sykepleievitenskap avvikles med virkning fra og med studieåret 2017/2018 og har sitt siste opptak studieåret 2016/2017. Det legges til grunn at de 40 studieplassene fra programmet omdisponeres midlertidig til instituttets øvrige masterportefølje for opptaket til studieåret 2017/2018. Innen 1. april 2017 er en varig endring av masterporteføljen utarbeidet. Saken oversendes til endelig behandling i universitetsstyret.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret ber om at fakultetsledelsen sammen med ledelsen ved Institutt for helse og samfunn og involverte fagmiljøer utarbeider et forslag til skisse til styrets møte i juni, som viser hvordan studieplasser i sykepleie kan omdisponeres til andre studieprogram, inkludert Avansert geriatrisk sykepleie.

18/16-D Oppfølging av styreevaluering

Ved studiedekan Kristin Heggen

Resultatet fra spørreundersøkelsen, samt prosess med forslag til tiltak i siste styremøte 2015 ble oppsummert. Det ble gitt uttrykk for at oppsummeringen var i tråd med det som var framkommet i undersøkelsen og oppfølgingsprosessen.

19/16-O Orientering om kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning

Ved seniorrådgiver Katrine Ore

Orienteringen ble mottatt med interesse. Veiledere har en svært viktig rolle, og det er viktig at disse får god opplæring i systemet.

20/16-V Oppnevning av nye medlemmer til Utvalget for legers videre- og etterutdanning (ULVE) og endring av mandat

Ved seniorrådgiver Michael T. Møller

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget og gir dekanen fullmakt til å oppnevne medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning.

For perioden 1.1.2016 til 31.12.2018 oppnevnes følgende medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning:

 • Professor Terje Andreas Osnes, leder
 • Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen
 • Professor Hanne Harbo (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig)
 • Professor Kåre Birkeland (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig)
 • Professor Lars Aabakken, Avdeling for transplantasjonsmedisin
 • Professor II (UiB) Einar Klæboe Kristoffersen, Haukeland sykehus, leder for Spesialitetsrådet (ex officio medlem)

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget og gir dekanen fullmakt til å oppnevne medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning.

For perioden 1.1.2016 til 31.12.2018 oppnevnes følgende medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning:

 • Professor Terje Andreas Osnes, leder
 • Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen
 • Professor Hanne Harbo (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig)
 • Professor Kåre Birkeland (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig)
 • Professor Lars Aabakken, Avdeling for transplantasjonsmedisin
 • Professor II (UiB) Einar Klæboe Kristoffersen, Haukeland sykehus, leder for Spesialitetsrådet (ex officio medlem)

Dekan bes vurdere hvorvidt sammensetningen av utvalget bør justeres for å sikre relevans i forhold til utvalgets mandat.

21/16-V Oppnevning av valgstyre og valgkomite ved Institutt for medisinske basalfag

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner valgstyre og valgkomite ved Institutt for medisinske basalfag som foreslått.

Til valgstyret oppnevnes:

 • Professor Reidar Tyssen
 • Professor Anette Hjartåker
 • Senioringeniør Jon Ingvar Wedervang
 • Studentrepresentant utpekes av MSU

Til valgkomiteen oppnevnes:

 • Professor Kjetil Retterstøl
 • Professor Anne Simonsen
 • Senioringeniør Kirsten Grundt
 • Student Martin J. Solbakken

22/16-O Orientering om personalsak (lukket møte)

Frode Vartdal redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Eventuelt

Sak 23/16-V Forslag til uttalelse vedrørende organisasjons- og beslutningsstruktur

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre har gjennomgått rapport fra SAB-arbeidsgruppe fire vedrørende organisasjons- og beslutningsstruktur ved Universitetet i Oslo, og uttaler følgende:

 • Styret støtter arbeidsgruppens flertall og støtter innføringen av enhetlig ledelse på nivå 1, kombinert med ekstern styreleder og ansatt rektor.
 • Styret støtter tiltak som vil prioritere kvalitet ved tildeling av midler, redusere saksbehandlingstiden ved tilsettinger og åpne for tilsetting av eksterne kandidater til lederstillinger der dette i dag ikke er mulig.
 • Styret støtter også at ledere og styrer på alle tre nivåer skal sikres større handlingsrom ved at det over tid bygges opp en økonomisk reserve som kan settes inn til strategiske satsninger.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Virksomhetsrapport 3.tertial 2015

c) Utvidelse av programrådet i medisin og oppnevning av assisterende programleder ved profesjonsstudiet i medisin

d) Orientering om prosess fra innlevering av avhandling fram til disputas

Det utspant seg en diskusjon om hvorvidt det er nødvendig at det skal gå minst 6 uker fra levert avhandling til prøveforelesning og disputas, spesielt ble det påpekt at 4-6 ukers trykketid er lenge. Dekan redegjorde for hvorfor det er nødvendig med 6 uker, og for hvorfor det er vanskelig å dispensere fra dette overfor enkelte kandidater uten at det vil danne presedens. Hvis tiden skal forkortes, vil det trolig bli behov for flere faste stillinger, da medarbeidernes kapasitet er strukket til det ytterste. Fra fakultetsledelsen ble det også appellert til at alle som kan bidrar til å skape respekt for at regelverket aksepteres, da fristene som framgår av regelverket er godt begrunnet, og reglene tydelig kommunisert.

e) Organisering av utdanning ved Det medisinske fakultet

 

 

 

 

 

 

Publisert 25. mai 2016 12:04 - Sist endret 22. juni 2016 10:38